Điểm tiểu luận học phần: Những Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin (HP2)

Khoa Lý luận Chính trị thông báo điểm tiểu luận học phần: Những Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin (HP2) cho các sinh viên hệ Đại học K2 cụ thể như sau:

KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

BỘ MÔN NGUYÊN LÝ - LSHTKT

 

 

Ngày 01 tháng 6 năm 2016

ĐIỂM TIỂU LUẬN  KHÓA K2

HỌC PHẦN: NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CN MÁC – LÊNIN (HP2)

TT

Họ và tên

Lớp

Điểm

1

Nguyễn Thị Dung

ĐHKT K2.01

9

2

Đoàn Thị Hằng

ĐHKT K2.01

8

3

Nguyễn Thị Yến

ĐHKT K2.01

8

4

Nguyễn Thị Thanh Trà

ĐHKT K2.01

8

5

Đặng Thị Thùy

ĐHKT K2.01

8

6

Nguyễn Khánh Linh

ĐHKT K2.06

9

7

Phạm Thị Thu Uyên

ĐHKT K2.01

8

8

Lê Thị Nga

ĐHKT K2.02

9

9

Nguyễn Thị Hiền

ĐHKT K2.02

8

10

Nguyễn Thị Hường

ĐHKT K2.02

7

11

Nguyễn Thị Diệu Quỳnh

ĐHKT K2.03

7

12

Trần Thị Hường

ĐHKT K2.07

8

13

Lê Thị Quỳnh

ĐHKT K2.03

8

14

Lương Thị Nhàn

ĐHKT K2.04

9

15

Nguyễn Thị Linh

ĐHKT K2.04

8

16

Cao Thị Như Quỳnh

ĐHKT K2.04

9

17

Nguyễn Thị Long

ĐHKT K2.04

9

18

Ngô Thị Xuyên

ĐHKT K2.05

9

19

Nguyễn Thị Duyên

ĐHKT K2.05

8

20

Lương Thị Bích Hoa

ĐHKT K2.05

8

21

Nguyễn Hữu Hùng

ĐH K2-Kinh tế

8

22

Trần Thiên  Tài

ĐH K2-QTKD

9

23

Nguyễn Thị Mơ

ĐHCNTY K2.01

8

24

Lê Thị Bích Trà

ĐHCNTY K2.01

8

25

Lê Văn Lanh

ĐHCNTY K2.02

8

26

Nguyễn Thị Hoàn

ĐHKT K2.01

9

27

Lê Thị Thơm

ĐHKT K2.01

8

28

Hồ Thị Hương Trà

ĐHKT K2.01

8

29

Mai Thị Huyền

ĐHKT K2.01

8

30

Đào Thị Sao Chi

ĐHKT K2.01

8

31

Nguyễn Thị Tú Anh

ĐHKT K2.06

9

32

Thái Thị Quyết

ĐHKT K2.01

8

TRƯỞNG BỘ MÔN

(Đã ký)

 

TS. Nguyễn Thị Tùng

PHÓ TRƯỞNG KHOA

(Đã ký)

 

TS. Trần Thị Bình

 

Bài viết khác