KẾ HOẠCH VIẾT TIỂU LUẬN HỌC PHẦN LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ VÀ TƯ TƯỞNG HCM

Giảng viên hướng dẫn chủ động làm việc với sinh viên để hoàn thành tiểu luận và nạp cho cô Tuyết 1 quyển để phân công giảng viên chấm lần 2 trước ngày 20/11/2016

                                                                  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN

                                                                   KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ                   Vinh, ngày 16 tháng 10 năm 2016                 

 

KẾ HOẠCH VIẾT TIỂU LUẬN HỌC PHẦN

LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ VÀ TƯ TƯỞNG HCM

--------------------------------

1. Giảng viên nộp danh sách sinh viên được chọn và nội dung chủ đề viết tiểu luận: trước ngày 12/10/2016 (cô Bình nhận qua mail).

2. Giảng viên hướng dẫn chủ động làm việc với sinh viên để hoàn thành tiểu luận và nạp cho cô Tuyết 1 quyển để phân công giảng viên chấm lần 2 trước ngày 20/11/2016

3. Chấm tiểu luận:

- Giảng viên hướng dẫn chấm lần 1, ký tên ngoài bìa, (bảng điểm giảng viên giữ lấy để khi thống nhất điểm mới nạp lại cho khoa để lưu)

- Phân công giảng viên chấm lần 2 từ ngày 22/11/2016 đến ngày 26/11/2016

- Ban chủ nhiệm khoa, Trưởng Bộ môn kiểm tra lại kết quả điểm  vào ngày 27/11/2016

- Các  giảng viên và Ban chủ nhiệm khoa, Trưởng Phó Bộ môn thống nhất điểm tại văn phòng khoa vào ngày 28/11/2016

5. Thông báo điểm trên mục Thông báo của trang web Khoa Lý luận chính trị ngày 29/11/2016

Yêu cầu:  Giảng viên hướng dẫn chủ động hướng dẫn  sinh viên thực hiện nghiêm túc kế hoạch trên để hoàn thành đúng tiến độ.

Ghi chú

- Qúa trình hướng dẫn giảng viên cần chú ý phần liên hệ ( theo tỷ lệ phần lý thuyết chiếm 1/3 nội dung, phần liên hệ chiếm 2/3 nội dung)

- Giảng viên chấm tiểu luận phải lập bảng điểm và ký tên vào để lưu ở khoa. Chấm điểm chẵn.

- Hai giảng viên thống nhất điểm và lập 1 bảng điểm có chữ ký của 2 người chấm( không ghi điểm lên tiểu luận) và trên cơ sở đó Ban chủ nhiệm Khoa, Trưởng, Phó Bộ môn sẽ kiểm tra lại, sau khi thống nhất mới ghi điểm lên tiểu luận

- Hình thức tiểu luận theo đúng quy định đã ban hành

( Ghi chú: Kế hoạch này có sự thay đổi so với kế hoạch đã ban hành. Kính mong các thầy cô lưu ý )

TM. BAN CHỦ NHIỆM KHOA

PHÓ TRƯỞNG KHOA

(đã ký)

TS. Nguyễn Thị Bình


Bài viết khác