KẾ HOẠCH VIẾT TIỂU LUẬN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC I VÀ ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Giảng viên nộp danh sách sinh viên được chọn và nội dung chủ đề viết tiểu luận: trước ngày 30/10/2016 (cô Bình nhận qua mail).

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN

KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

 

KẾ HOẠCH VIẾT TIỂU LUẬN HỌC PHẦN

NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC I VÀ ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

1. Giảng viên nộp danh sách sinh viên được chọn và nội dung chủ đề viết tiểu luận: trước ngày 30/10/2016 (cô Bình nhận qua mail).

2. Giảng viên hướng dẫn chủ động làm việc với sinh viên để hoàn thành tiểu luận và nạp cho cô Tuyết 1 quyển để phân công giảng viên chấm lần 2 trước ngày 5/12/2016

3. Chấm tiểu luận:

- Phân công giảng viên chấm lần 2 từ ngày 6/12/2016 đến ngày 10/12/2016

- 2 giảng viên và Ban chủ nhiệm khoa, Trưởng Bộ môn thống nhất điểm tại văn phòng khoa vào ngày 12/12/2016

5. Thông báo điểm trên mục Thông báo của trang web Khoa Lý luận chính trị ngày 13/12/2016

Yêu cầu:

- Giảng viên và sinh viên  chủ động thực hiện nghiêm túc kế hoạch trên để hoàn thành đúng tiến độ.

- Các Trưởng, Phó Bộ môn theo dõi, kiểm tra để thực hiện đúng kế hoạch

- Mỗi chủ đề tối đa 2 sinh viên đăng ký. Khuyến khích mỗi sinh viên chọn 1 chủ đề

          Ghi chú

 Qúa trình hướng dẫn giảng viên cần chú ý phần liên hệ ( theo tỷ lệ phần lý thuyết chiếm 1/3 nội dung, phần liên hệ chiếm 2/3 nội dung)

                                                                                                         Vinh, ngày 28 tháng 10 năm 2016

                                                                                          PHÓ TRƯỞNG KHOA

                                                                                                     (Đã ký)  

                                                                                            TS. Trần Thị Bình

 


Bài viết khác