Nội dung ôn tập thi học phần môn Đường lối Cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam Đại học K2

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN

KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

 

NỘI DUNG ÔN TẬP THI HỌC PHẦN

MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Dành cho các lớp tín chỉ Đại học khóa 2

I. Phần tự luận : 1 câu ( 5 điểm)

1. Hội nghị thành lập Đảng và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng

2. Chủ trương xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng của Đảng giai đoạn đoạn 1945 - 1946

3. Mục tiêu, quan điểm công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong thời kỳ đổi mới

4. Thể chế kinh tế và thể chế kinh tế thị trường. Mục tiêu và quan điểm của Đảng về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN.

5. Mục tiêu, quan điểm, chủ trương xây dựng hệ thống chính trị trong thời kỳ đổi mới.

Ghi chú: Tất cả các nội dung đều có phần liên hệ vận dụng. 

II. Phần trắc nghiệm25 câu ( 5 điểm)

 Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2016.

                                                                                                                                            Nghệ An, ngày 15 tháng 09 năm 2017.

          TRƯỞNG KHOA                                                                                                              P.TRƯỞNG BỘ MÔN

                (Đã ký)                                                                                                                               (Đã ký)

      TS. Trần Thị Bình                                                                                                             ThS. Nguyễn Khánh Ly


Bài viết khác