ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN ĐỊA LÝ KINH TẾ

                                 ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN ĐỊA LÝ KINH TẾ

Câu 1: Ngành dịch vụ nào được xem là “chìa khóa cho tương lai” của đất nước? Trình bày đặc điểm và điều kiện phát triển của ngành đó?

Câu 2: Trình bày các nhân tố chủ yếu tác động đến quá trình sản xuất của ngành nông - lâm - ngư nghiệp?

Câu 3: Đặc điểm cơ bản về kinh tế - xã hội của ASEAN ? Cho biết mối quan hệ kinh tế giữa ASEAN và Việt Nam?

Câu 4: Anh (chị) hiểu thế nào là AFTA?  Tác động của AFTA đối với nền kinh tế Việt Nam?

Câu 5: Những trở ngại chính trong việc khai thác tài nguyên thiên nhiên ở Việt Nam? Hậu quả của việc khai thác tài nguyên thiên nhiên không hợp lý và biện pháp khắc phục?

Câu 6: Thực trạng nguồn lao động ở Việt Nam? Để giải quyết việc làm cho người lao động nhà nước cần thực hiện những giải pháp nào?

Câu 7: Anh (chị) hãy nêu đặc điểm chung của ngành nông - lâm - ngư nghiệp? Tại sao công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm lại là ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta?

Câu 8: Tình hình phát triển và phân bố từng ngành nông - lâm - ngư nghiệp Việt Nam ?

Câu 9: Đặc điểm của tài nguyên khoáng sản Việt Nam? Những trở ngại chính trong việc khai thác tài nguyên khoáng sản?

Câu 10: Trình bày những đặc điểm tổ chức lãnh thổ của từng ngành công nghiệp đã học ?

Câu 11:  Đặc điểm riêng của từng ngành nông - lâm - ngư nghiệp? Hãy cho biết vai trò của ngành nông - lâm - ngư nghiệp đối với nền kinh tế Việt Nam?

Câu 12:  Đặc điểm kinh tế - xã hội của Việt Nam? Những thuận lợi và hạn chế trong quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và EU?


Bài viết khác