Kế hoạch thực tập tốt nghiệp khóa 37

                                                                                                  Kế hoạch 

                                                                                (Thực tập tốt nghiệp khoá 37)

 

Thực hiện chương trình đào tào hệ Trung cấp Chăn nuôi thú y Khối Nông lâm; Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2014-2015. Khoa Nông lâm xây dựng kế hoạch thực tập tốt nghiệp cho sinh viên khóa 37  ngành Chăn nuôi thỳ y như sau:

TT

Nội dung, nhiệm vụ

Thời gian thực hiện

Phân công nhiệm vụ

1

Xây dựng nội dung chuyên đề thực tập tốt nghiệp, nội dung phải đáp ứng được yêu cầu chuẩn đầu ra của ngành học, danh sách gửi về BCN khoa (Cô Dung).

Trước ngày 12/05/2015

Trưởng bộ môn

2

Tổ chức cho sinh viên đăng ký các chuyên đề thực tập tốt nghiệp, Phân công giảng viên hướng dẫn cho sinh viên thực tập.

Từ 12/05/201/5

đến 14/05/2015

Cô Hoa chủ trì phối hợp các Bộ môn

3

Thông qua danh sách sinh viên và giảng viên hướng dẫn

Ngày 15/05/2015

Thầy Ngân, Cô Dung, C Hoa

4

Cấp giấy giới thiệu cho sinh viên đi liên hệ địa điểm thực tập.

Ngày 15/05/2015

Cô Hoa chủ trì, phối hợp các giảng viên hướng dẫn

5

Sinh viên liên hệ địa điểm thực tập tốt nghiệp.

Từ 16/5/2015 đến 17/05/2015

Sinh viên

6

Giảng viên hướng dẫn sinh viên viết đề cương thực tập tốt nghiệp

Ngày 18/05/2015

Giảng viên

7

Sinh viên nạp 1 quyển đề cương thực tập tốt nghiệp có xác nhận của giảng viên, nhận Quyết định thực tập tốt nghiệp, sau đó về cơ sở thực tập tốt nghiệp.

Ngày 24/05/2015

Cô Dung chủ trì

9

Sinh viên về trường báo cáo tiến độ thực tập lần 1 với giảng viên, nghe hướng dẫn viết chuyên đề.

Ngày 24/06/2015

Giảng viên hướng dẫn

10

Sinh viên về trường báo cáo tiến độ thực tập lần 2 với giảng viên, hướng dẫn hoàn chỉnh và đánh máy báo cáo.

Ngày 24/07/2015

Giảng viên hướng dẫn

11

Sinh viên gặp giảng viên hướng dẫn duyệt tổng thể báo cáo trước khi in và nạp về văn phòng khoa.

Ngày 02/08/2015

Giảng viên hướng dẫn

12

Thu báo cáo tại Văn phòng Khoa Nông Lâm.

Ngày 10/08/2015

Cô Khánh

13

Phân công chấm báo cáo

Ngày 12/08/2015

Cô Hoa chủ trì phối hợp với các giảng viên bộ môn.

14

Chấm báo cáo thực tập, nạp điểm về phòng Đào tạo

Từ 12/08/2015 đến 20/08/2015

Các giảng viên

 

          Trên đây là kế hoạch thực tập tốt nghiệp khóa 37 khối kỹ thuật, đề nghị các  giảng viên, sinh viên căn cứ kế hoạch để triển khai thực hiện nghiêm túc, nếu có vấn đề phát sinh báo cáo với BCN khoa để phối hợp giải quyết.

           

Hiệu trưởng

T.Phòng đào tạo

Trưởng khoa

Trưởng bộ môn

 

Tăng Văn Tân

Trương Quang Ngân

Nguyễn Thị Hoa

 


Bài viết khác