Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

                                THÀNH ỦY VINH                                                          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN                    

                                          *                                                TP. Vinh, ngày 09 tháng 12 năm 2017

                               Số    -KH/ĐU

 

KẾ HOẠCH

Tuyên truyền kỷ niệm 50 năm

cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

------

Thực hiện Kế hoạch số 87-KH/TU ngày 30/11/2017 của Thành Ủy Vinh, Đảng ủy trường Đại học Kinh tế Nghệ An xây dựng Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

 • Tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, đảng viên và HSSV nhận thức sâu sắc về thắng lợi, ý nghĩa của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 trong sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; từ đó khơi dậy truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng, ý chí tự lực, tự cường, sức sáng tạo của nhân dân trong sự nghiệp đối mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
 • Thông qua hoạt động tuyên truyền kỷ niệm góp phần củng cố khối đại đoàn kết trong nhà trường, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; cổ vũ động viên toàn thể cán bộ, HSSV vượt lên khó khăn, thách thức, thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ nhà trường, phấn đấu xây dựng trường ngày càng phát triển hiện đại và tiến tiến.

- Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm tiến hành dưới nhiều hình thức, thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm, tạo khí thế phấn khởi trong nhà trường, gắn với các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Mậu Tuất và các sự kiện chính trị quan trọng của đât nước, của Tỉnh, của Thành phố trong quý I năm 2018.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM:

 1. Khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự mưu trí, sáng tạo và tinh thân chiến đấu anh dũng, sẵn sàng xả thân vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng miên Nam, thống nhất đất nước của quân và dân ta.
 2. Tuyên truyền về thắng lợi và sự đóng góp to lớn của quân và dân ta, nhất là các lực lượng cách mạng miền Nam trong cuộc Tông tiến công và nối dậy xuân Mậu Thân 1968; đồng thời cũng chỉ ra sự thất bại cả về quân sự, chính trị của Mỹ, ngụy trên chiến trường miền Nam trong xuân Mậu Thân 1968; qua đó bác bỏ mạnh mẽ, xác đáng những thông tin, quan điếm sai trái, xuyên tạc về cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968.
 3. Khẳng định tầm vóc và ý nghĩa lịch sử to lớn của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968; phân tích, làm rõ các bài học kinh nghiệm từ đó khơi dậy và phát huy tinh thần cách mạng tiến công vào thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.
 4. Đưa tin, phản ánh các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968, các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân gắn với tuyên truyền kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN:

 1. Tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt chi bộ, tổ chức đoàn thể. Tuyên truyền qua các phương tiện truyền thông của nhà trường.
 2. Chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng dư luận xã hội, cán bộ công nhân viên, HSSV trong trường; định hướng đấu tranh phản bác quan điểm, luận điệu sai trái xung quanh cuộc Tổng tiến công và nối dậy xuân Mậu Thân 1968, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và HSSV.
 3. Tuyên truyền trực quan sinh động bằng khẩu hiệu pa nô, áp phích, tổ chức treo cờ Tổ quốc trong trường.

* Khẩu hiệu tuyên truyền:

 • Kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968!
 • Phát huy tinh thần cách mạng tiến công, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế!
 • Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc!
 • Xây dựng “Thế trận lòng dân”, tạo nền tảng vững chắc xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân!
 • Phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, mọi tiềm năng sáng tạo của nhân dân để xây dựng và bảo vệ Tô quôc!

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 1. Đảng ủy: Chỉ đạo BGH, các phòng, khoa, trung tâm, các chi bộ, các tổ chức đoàn thể, các chi đoàn tổ chức sinh hoạt tuyên truyền kỷ niệm ở đơn vị mình, treo băng rôn, khẩu hiệu, panô, áp phích.
 2. Phòng Quản trị thiết bị: Chủ trì, phối hợp với bộ phận tuyên giáo chạy các khẩu hiệu tuyên truyền trên bảng led tại cổng trường.
 3. Các tổi chức đoàn thể: Chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm một cách thiết thực, hiệu quả; tuyên truyền nội dung, ý nghĩa của sự kiện kỷ niệm và phát động các phong trào thi đua lập thành tích, các phong trào “đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn”.... sâu rộng trong cán bộ, giảng viên, hội viên và HSSV.

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nôi dậy Xuân Mậu Thân 1968, đề nghị các phòng ban, đơn vị, các tổ chức đoàn thể triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả.

 

Nơi nhận:                                                                                                                                                                    T/M BAN THƯỜNG VỤ

            - Thành ủy Vinh,                                                                                                                                                       P. BÍ THƯ

            - Đảng ủy, Ban Giám hiệu,

            - Các đảng ủy viên, chi bộ,                                                         

            - Các đơn vị, các đoàn thể,

            - Lưu Văn phòng.

                                                                                                                                                                                            Ngô Xuân Thành

Tags: