KH hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

          ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ VINH                                                                                                                                                    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG Đ. H  KINH TẾ NGHỆ AN                  

                            *                                                                                                                                                                                      TP. Vinh, ngày 17 tháng 01 năm 2017

                 Số 06-KH/ĐU

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

 Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương
khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự

suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đửc, lối sống, những biểu hiện
“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị làn thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Kế hoạch số 47 –KH/TU, Kế hoạch số 47 –KH/ThU về triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Đảng ủy trường ĐH Kinh Tế  Nghệ an xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

  1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
  1. Thông qua việc học tập, quán triệt triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) nhằm nâng cao nhận thức và tạo sự thống nhất trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Đảng bộ về nhận diện những biểu hiện suy thoái và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; nắm vững mục tiêu, quan điểm, các nhiệm vụ và giải pháp ữong Nghị quyết để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả.
  2. Xác định rõ thời gian, các bước tiến hành, nội dung cụ thể từng bước, từ triển khai học tập, tổ chức thực hiện, công tác kiểm tra, giám sát và đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết.
  3. Triển khai Nghị quyết phải gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ Bộ, thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ của các bộ phận và xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.
  4. Qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình hàng năm của cấp ủy các cấp và cán bộ, đảng viên, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, đoàn kết, thống nhất cao của các cấp ủy, phát huy hiệu quả thật sự và đề ra các giải pháp đủ mạnh để ngăn chặn, đẫy lùi tình trạng suy thoái và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; từ đó, mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc ừách nhiệm của mình và tự giác, gương mẫu thực hiện.

II. NỘI DUNG TIẾN HÀNH

1. Tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết

  •  Đảng ủy  trực tiếp chỉ đạo tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyêt Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) và triên khaỉ các chỉ thị, kê hoạch, hướng đẫn của Thành ủy đến toàn thể cán bộ, đảng viên toàn trường

    ( Thời gian 1 buổi trong tháng 01/2017. Báo cáo viên mời Ban tuyên giáo Thành ủy)

  1. Công tác tuyên truyền

     Cùng với việc tổ chức các lớp quán triệt, học tập Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) trong cán bộ, đảng viên và các lớp cho quần chúng; thông qua các phương tiện thông tin tuyền truyền ( Website của Trường, Phòng, Khoa, Các tổ chức Đoàn thể.) để thực hiện việc tuyên truyền sâu rộng trong cơ quan về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

  1. Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng ủy cụ thể như sau:

Căn cứ vào kế hoạch, hướng dẫn của Thành ủy, các cấp ủy đảng từ Đảng ủy đến chi bộ triển khai thực hiện như sau:

        3.1 Cấp ủy các cấp xây dựng kế hoạch và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết một cách nghiêm túc. Hướng dẫn cán bộ, đảng viên cam kết bằng văn bản với chi bộ, cấp ủy cơ sở về việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiệu suy thoái và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để rèn luyện, phấn đấu, gắn với đãng ký việc “Làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đăng ký vói chi bộ.

        3.2  Đưa việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với kiểm điểm hàng năm của cán bộ, đảng viên, trong sinh hoạt chi bộ hàng tháng và được tiến hành đồng thời ở các cấp ủy đảng.

Nội dung kiểm điểm: Bám sát các nội dung kiểm điểm tập trung làm rõ những hạn chế, yếu kém, liên hệ với những biểu hiện suy thoái và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; chỉ rõ nguyên nhân, đề ra giải pháp và thời gian khắc phục. Sau kiểm điểm, từng tập thể, cá nhân xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục khuyết điểm và báo cáo với cấp ủy cấp mình.

(Theo hướng dẫn năm 2017 về kiểm điểm tập thể cấp ủy và cá nhân cán bộ, đảng viên theo Công văn số 21-HD/BTCTU ngày 05/01/2017 của Ban Tỗ chức Tỉnh ủy; Kế hoạch số 53 – KH/ThU ngày  10 /01/ 2017 của BTV Thành ủy về thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đửc, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ).

      3.3  Đảng ủy  phối hơp các phòng ban liên quan rà soát các quy định, quy chế  như: Quy định về tăng cường quản lý cán bộ, đảng viên; lấy phiếu tín nhiệm cán bộ lãnh đạo các cấp; quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; quy định hàng năm về tuyển dụng, đề bạt, luân chuyển, điều động cán bộ; tiêu chí đánh giá xếp loại tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên hàng năm; hướng dẫn tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức để nâng cao chất lượng chi bộ và công tác thi đua khen thưởng...

        3.4  Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra về mọi hoạt động của nhà trường ( Đào tạo, Tuyển sinh, Tài chính kế toán, Xây dựng cơ sở vật chất, Tuyển dụng, Bổ nhiệm cán bộ...)

   3.5 Chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên để có chủ trương, giải pháp xử lý kịp thời. Giáo dục, rèn luyện phong cách làm việc khoa học có hiệu quả

      3.6  Đối với chi bộ: Căn cứ Kế hoạch của Đảng ủy xây dựng kể hoạch cụ thể thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) trong chi bộ, đảm bảo thực hiện nghiêm túc về nội dung và đúng tiến độ đề ra theo kế hoạch.

        3.7 Các tổ chức đoàn thể: gắn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cụ thể của tổ chức mình

       Xây dựng Chương trình hành động cho tổ chức mình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) sát với chức năng, nhiệm vụ và tổ chức triển khai hiệu quả, thiết thực. Chú trọng kiểm tra, giám sát, đôn đốc và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

                                                                                                                                                                                                                                                                    THAY MẶT BAN THƯỜNG VỤ

                                                                                                                                                                                                                                                                            BÍ THƯ ĐẢNG ỦY

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Đảng ủy, BGH

- Các chi bộ

- Các tổ chức đoàn thể

- Lưu VP Đảng ủy

Tags: