KH thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

           

        ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ VINH                                                                                                                           ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG Đ. H  KINH TẾ NGHỆ AN                  

                            *                                                                                                                                                                TP. Vinh, ngày 17 tháng 01 năm 2017

                 Số 01 -KH/ĐU

KẾ HOẠCH

thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị

về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách

Hồ Chí Minh 

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 45-KH/TU ngày 13/12/2016 của Tỉnh ủy ; Kế hoạch số 40-KH/ThU ngày 30/9/2016 của Thành ủy về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TWngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những hạn chế, tồn tại trong việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị tại Đảng bộ Trường những năm qua; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, trở thành công việc tự giác, thường xuyên của các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể, trước hết là của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, viên chức, đoàn viên và hội viên.

- Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; khắc phục, ngăn ngừa bệnh thành tích, hình thức, phô trương, xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên giản dị, khiêm tốn, tận tuỵ, trung thực và liêm khiết; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện ''tự diễn biến'', ''tự chuyển hóa'' trong nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

2. Yêu cầu

- Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục, có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để cán bộ, đảng viên và người học học tập và làm theo.

- Các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể cần lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm ''trên trước, dưới sau'', ''trong trước, ngoài sau'', ''học đi đôi với làm theo''. Người đứng đầu phải gương mẫu xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cán bộ, đảng viên, viên chức, đoàn viên, hội viên theo chức năng, nhiệm vụ của mình, xây dựng và báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch với chi bộ hoặc với tập thể đơn vị nơi công tác. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hằng năm và cả nhiệm kỳ. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết của cấp uỷ và nội dung sinh hoạt định kỳ của chi bộ; gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khắc phục, ngăn ngừa bệnh hình thức, thành tích, nói không đi đôi với làm, thiếu trung thực trong thực hiện Chỉ thị.

- Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo, hướng dẫn của cấp uỷ cấp trên, đồng thời phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, linh hoạt của các cấp uỷ, tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

II. CÁC NỘI DUNG CHỦ YẾU CẦN THỰC HIỆN

1. Tổ chức học tập và xây dựng kế hoạch làm theo các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

- Tổ chức hội nghị học tập, quán triệt các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: các cấp ủy đảng, đơn vị, đoàn thể tổ chức hội nghị để quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và học tập các chuyên đề hằng năm về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy Nghệ An và Ban Thường vụ Đảng ủy Trường. Việc tổ chức hội nghị học tập, quán triệt các chuyên đề hằng năm hoàn thành trong quý I /2017 .

- Các chi bộ, đơn vị, đoàn thể đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt hằng tháng tại chi bộ; sinh hoạt định kỳ của đơn vị, đoàn thể. Trong quá trình học tập, cùng với các nội dung chuyên đề do Trung ương hướng dẫn, các cấp ủy đảng cần chủ động xây dựng nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sát hợp, thiết thực với đơn vị, gắn với nhiệm vụ chính trị được giao, coi đây là công việc quan trọng, thường xuyên.

- Căn cứ chuyên đề của toàn khóa và chuyên đề hằng năm, các cấp ủy đảng, đơn vị, đoàn thể xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa, cụ thể hóa thành kế hoạch cho hằng năm, theo yêu cầu: gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện các nghị quyết Trung ương về xây dựng Đảng, kết hợp với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Mỗi năm, lựa chọn một số vấn đề tồn tại, hạn chế trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, phương pháp công tác; trong thực hiện nhiệm vụ chính trị để bàn biện pháp khắc phục, tạo chuyển biến rõ nét.

- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Bí thư cấp uỷ, Trưởng các đơn vị, Trưởng các đoàn thể trực thuộc Trường xây dựng kế hoạch cá nhân để thực hiện Chỉ thị số 05. Cuối năm, báo cáo kết quả thực hiện với Ban Thường vụ Đảng ủy Trường và chi bộ, đơn vị, đoàn thể nơi sinh hoạt, công tác. Các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể trực thuộc Trường hướng dẫn đảng viên, cán bộ, viên chức, đoàn viên, hội viên xây dựng kế hoạch cá nhân. Cuối năm, báo cáo kết quả thực hiện với chi bộ, đơn vị, đoàn thể nơi sinh hoạt, công tác và bổ sung kế hoạch thực hiện cho năm tiếp theo.

- Rà soát, xây dựng quy định đối với cán bộ, viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu trong hội họp, đi công tác, lễ tân, sử dụng xe và các tài sản công; nghiên cứu, xây dựng các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của tập thể và từng cá nhân trong cuộc đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Tiếp tục nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên theo Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 06/7/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Bổ sung, hoàn thiện, thực hiện nghiêm túc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng đơn vị.

2. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm cho tư tưởng, đạo đức phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam

- Các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể cần đẩy mạnh tuyên truyền về: Các nội dung chủ yếu của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Gương ''người tốt, việc tốt'', tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác; Phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, nói không đi đôi với làm, bệnh hình thức, báo cáo không trung thực; Đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội.

- Tăng cường tuyên truyền và vận động cán bộ, đảng viên và người học tham gia Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Thường xuyên quan tâm, phát hiện, khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện theo Hướng dẫn của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về các hình thức biểu dương, khen thưởng và tổ chức gặp mặt các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Ban Thường vụ Đoàn Trường, Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường phối hợp xây dựng kế hoạch về giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đoàn viên, hội viên.

3. Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

- Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Kế hoạch này của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường.

- Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Trường tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đưa vào kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm nội dung kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện và kết quả việc học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các cấp uỷ, tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể.

- Quý IV hằng năm, các cấp ủy đảng, đơn vị, đoàn thể tổ chức đánh giá kết quả thực hiện năm trước, xây dựng kế hoạch của năm sau; gửi báo cáo kết quả thực hiện về Văn phòng Đảng ủy để tổng hợp, báo cáo Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường.

- Thời gian tổ chức hội nghị sơ kết việc thực hiện Chỉ thị số 05: Các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể tổ chức hội nghị sơ kết, kết hợp biểu dương những tấm gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác vào dịp tháng 5 hằng năm, hoặc gắn với các ngày kỷ niệm quan trọng của Nhà trường và đơn vị.

4. Xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

- Xác định việc xây dựng và thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc, xác định rõ trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu, đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác là nội dung đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Các cấp uỷ, tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể tùy theo tình hình, điều kiện, xác định rõ những nội dung đột phá nhằm làm chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngay từ năm 2016, nhất là đổi mới phong cách, tác phong công tác; chống bệnh thành tích, hình thức; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, nói đi đôi với làm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị trong Đảng bộ Trường do Ban Thường vụ Đảng ủy Trường, trực tiếp là đồng chí Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng chỉ đạo. Các đ/c được phân công phụ trách nội dung này tham mưu cho Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

2. Căn cứ Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 45-KH/TU ngày 13/12/2016 của Tỉnh ủy ; Kế hoạch số 40-KH/ThU ngày 30/9/2016 của Thành ủy về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, và Kế hoạch này của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường, các cấp ủy đảng, đơn vị, đoàn thể chỉ đạo tổ chức và hướng dẫn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở đơn vị mình.

Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đề nghị các cấp ủy đảng, đơn vị, đoàn thể quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch này.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                               THAY MẶT BAN THƯỜNG VỤ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         BÍ THƯ ĐẢNG ỦY

Nơi nhận:

- Đảng ủy, BGH

- Các chi bộ

- Các tổ chức đoàn thể

- Lưu VP Đảng ủy

 

 

 

Tags: