Hướng dẫn thực hiện sinh hoạt tuyên truyền kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

                    THÀNH ỦY VINH                                                                                                                                 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ                                                                                                                                                       Nghệ An, ngày 10 tháng 10 năm 2014

                              ------         

                  Số 176-HD/ĐU

HƯỚNG DẪN

Thực hiện sinh hoạt chính trị trong tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể,

tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, viên chức và người học kỷ niệm

45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

 

Thực hiện Hướng dẫn số 130-HD/BTGTW ngày 19/8/2014 của Ban Tuyên giáo Trung ương và Hướng dẫn số 52-KH/BTGTU ngày 25/8/2014 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về thực hiện sinh hoạt chính trị trong tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường hướng dẫn các cấp ủy đảng, đơn vị, đoàn thể triển khai thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tiếp tục quán triệt, học tập, tuyên truyền về những nội dung cơ bản, cốt lõi trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.     

2. Gắn nội dung đợt sinh hoạt chính trị với việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

3. Đẩy mạnh tuyên truyền trong nhân dân về kết quả 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phát hiện, biểu dương những điển hình về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

II. CÁCH THỨC TIẾN HÀNH

1. Thông qua các sinh hoạt của tổ chức đảng, đơn vị và đoàn thể, trao đổi, thảo luận nhằm nâng cao nhận thức về các nội dung cơ bản, cốt lõi trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chú ý liên hệ với nhiệm vụ chính trị, gắn với thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW và chuyên đề năm 2014: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”.

2. Thảo luận việc thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại đơn vị.

3. Sau học tập, nghiên cứu, mỗi tổ chức và cá nhân cán bộ, đảng viên, viên chức, đoàn viên, hội viên các đoàn thể bổ sung vào phương hướng phấn đấu, đăng ký làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

III. NỘI DUNG CỤ THỂ

Triển khai từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2014 :

1. Đối với các chi bộ

- Trong sinh hoạt tháng 10: Nghiên cứu, trao đổi, quán triệt những nội dung trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhất là 4 nội dung: Lời căn dặn của Người về Đảng; về bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau; về nhân dân lao động và về những việc sau khi kháng chiến thắng lợi.

- Trong sinh hoạt tháng 11: Liên hệ kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện Di chúc của Bác gắn với thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị đối với mỗi cán bộ, đảng viên, hội viên, đối với từng đơn vị, tổ chức đảng và các đoàn thể.

- Trong sinh hoạt tháng 12: Bàn biện pháp tiếp tục thực hiện có hiệu quả Di chúc của Bác và Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị.

Ngoài hình thức sinh hoạt chi bộ, cần lồng ghép với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, của Nhà trường từ nay đến hết năm 2014; gắn với các phong trào thi đua và tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ của Nhà trường và đơn vị.

 

2. Đối với các đơn vị  Phòng, khoa 

Căn cứ vào Hướng dẫn, Tài liệu của Ban Tuyên giáo Trung ương, của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và điều kiện thực tiễn, các đơn vị thực hiện những nội dung nêu trên thông qua các hình thức phù hợp như: tổ chức họp đơn vị; lồng ghép với sơ kết công tác quý 4; kết hợp vào các đợt phát động và tổng kết thi đua; tuyên truyền trên subsite của đơn vị.

3. Đối với các đoàn thể

Lồng ghép những nội dung nêu trên vào sinh hoạt kỷ niệm ngày truyền thống; tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ, tọa đàm, giao lưu gặp mặt; tuyên truyền trên các subsite của đoàn thể; lồng ghép với sinh hoạt văn hoá, văn nghệ, thể thao.

4. Tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ và người học

- Sau sinh hoạt chi bộ và các đoàn thể, các đảng viên, đoàn viên, hội viên chủ động tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ và học sinh, sinh viên, học viên về những nội dung trong Di chúc; vận động mọi người thực hiện Di chúc của Bác và Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị.

- Ban Biên tập website Trường mở chuyên mục, tập trung tuyên truyền trên cơ sở Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ban tuyên giáo Thành ủy phản ánh các hoạt động đợt kỷ niệm, chú ý biểu dương tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác.

- Tổ chức tuyên truyền miệng thông qua hệ thống báo cáo viên và tuyên truyền viên các cấp.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cấp ủy, đơn vị, đoàn thể  tổ chức sinh hoạt hằng tháng, kết hợp với chuyên đề năm 2014 về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; báo cáo kết quả với Ban Thường vụ Đảng ủy Trường để tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy.

2. Ban Biên tập website Trường tăng cường các bài viết về các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh./.

 

Nơi nhận:                                                                                                                                                                                  T/M BAN THƯỜNG VỤ

 - Thành ủy Vinh                                                                                                                                                                                   P.BÍ THƯ

- Đảng ủy, Ban Giám hiệu,                                                                                                                                                           Ngô Xuân Thành

- Các chi bộ, đơn vị, các đoàn thể,

- Lưu V/T.                                                                                           

                                                                                                           

 

Tags: