MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ PHÁT TRIỂN ĐẢNG TẠI ĐẢNG BỘ TRƯỜNG TỪ ĐẦU NHIỆM KỲ 2015 - 2020 ĐẾN NAY

Trong suốt nhiệm kỳ, Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế Nghệ An luôn coi trọng công tác phát triển Đảng nhằm không ngừng phát triển đảng viên về số lượng và chất lượng, góp phần xây dựng tổ chức Đảng Nhà trường ngày càng vững mạnh.

Xác định được tầm quan trọng đó Đảng ủy Nhà trường thường xuyên chăm lo đến công tác phát triển Đảng và phân công một đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy Nhà trường theo dõi, phụ trách công tác phát triển Đảng trong cán bộ, giảng viên và sinh viên. Hàng năm xét cho đi học lớp cảm tình đảng đối với cán bộ, giảng viên và sinh viên tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố Vinh để kết nạp những quần chúng ưu tú được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng Chính trị TP Vinh

để mở các lớp học Bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho CB,GV và sinh viên nhà trường 

Đảng ủy Nhà trường đã hướng dẫn công tác phát triển đảng theo quy định của Điều lệ Đảng và các văn bản quy định của Đảng cấp trên đến các chi bộ trực thuộc và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Trong đó Đảng ủy Nhà trường đã quy định rõ những điều kiện của người được kết nạp Đảng phải là người có phẩm chất đạo đức tốt, lập trường, tư tưởng vững vàng tuyệt đối trung thành với Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa, có động cơ phấn đấu vào Đảng trong sáng. Ngay từ đầu khóa học Đoàn thanh niên đã kiện toàn các chi đoàn sinh viên để theo dõi bồi dưỡng những đoàn viên ưu tú để kết nạp vào cho đảng.Một số kết quả phát triển Đảng từ đầu nhiệm kỳ đến nay:

- Về chỉ tiêu xác định điều kiện học tập, làm việc, rèn luyện để được kết nạp:

Đối với sinh viên phải có kết quả học tập loại giỏi (tham gia làm cán bộ đoàn, chi đoàn lớp, BCS lớp có thể xem xét học lực loại khá) và kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên, tích cực tham gia các hoạt động của đoàn thể, công tác xã hội.

Chi bộ Khoa cơ sở kết nạp Đảng cho các quần chúng ưu tú

Đối với cán bộ, giảng viên phải phải có trình độ chuyên môn giảng dạy khá trở lên, phải có thành tích trong nghiên cứu khoa học, được xếp loại lao động tiên tến trở lên, tham gia đầy nhiệt tình có hiệu quả các phong trào do nhà trường, công đoàn phát động và phải thực sự là tấm gương sáng cho quần chúng học tập noi theo.

- Về kết quả học cảm tình đảng và số lượng đảng viên mới được kết nạp:

Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay Đảng ủy nhà trường đã cử đi bồi dưỡng được 250 đoàn viên ưu tú học lớp cảm tình đảng và đã làm thủ tục kết nạp được.

Kết quả cụ thể được kết nạp từ đầu nhiệm kỳ: 90 đảng viên, trong đó đảng viên là sinh viên là 62 người (chiếm 69%).

Chi bộ phòng Công tác sinh viên kết nạp Đảng cho các sinh viên ưu tú

- Về chất lượng đảng viên mới: có ý chí rèn luyện, chấp hành nghiêm các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của nhà trường; giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển đảng trong nhà trường, thời gian tới Đảng ủy nhà trường tiếp tục rà soát tạo nguồn, bồi dưỡng, giáo dục rèn luyện đoàn viên ưu tú để công tác kết nạp đảng trong cán bộ, giảng viên và sinh viên ngày một chặt chẽ và sàng lọc tốt góp phần phát triển công tác đảng ngày càng vững mạnh về số lượng và chất lượng.

                                                 Tin bài: Trần Sỹ Cương

Tags: