Sôi nổi với hội thi “Sinh viên với văn hóa học đường”

 

 

Vệ sinh công nghiệp tại Vinh