Sôi nổi với hội thi “Sinh viên với văn hóa học đường”