Tuổi trẻ trường Đại học Kinh tế Nghệ An hướng đến 40 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.