Kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu về thân thế và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN

ĐOÀN TRƯỜNG – KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

***

Số:  143 KH/ĐTN-LLCT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

 

 
   
 

Vinh, ngày 06 tháng 03 năm 2016

KẾ HOẠCH

Phối hợp tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp cách mạng

của Chủ tịch Hồ Chí Minh” chào mừng kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2016)

--------------------------------

Thực hiện kế hoạch năm học 2015 - 2016 của Đoàn trường và chương trình hành động năm học 2015 – 2016 của Khoa Lý luận chính trị về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 126 năm Ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2016), kỷ niệm 105 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước ( 05/6/1911 – 05/6/2016). Ban Thường vụ  đoàn trường và Khoa lý luận chính trị phối hợp tổ chức cuộc thi tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

          - Nhằm nâng cao nhận thức về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần tăng cường tuyên truyền, giáo dục lý tưởng, lối sống và đạo đức cách mạng cho các Đoàn viên, thanh niên thông qua những câu chuyện cụ thể về tấm gương đạo đức và phong cách của Bác. Đặc biệt là vận dụng những bài học đó vào thực tiễn cuộc sống.

          - Giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ về lòng yêu nước, về ý chí và hoài bão, tinh thần cách mạng của người thanh niên Nguyễn Tất Thành, giáo dục tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thể hiện tinh thần quyết tâm “Học tập và làm theo lời Bác” trong Đoàn viên – thanh niên.

          - Tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn thể cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng Hồ Chí Minh, từ đó học tập đạo đức, nhân cách và phương pháp làm việc của Bác

          - Cuộc thi phải được triển khai rộng rãi trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên toàn trường; đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức.

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:

- Đoàn viên, thanh niên là học sinh - sinh viên của các Liên chi đoàn.

- Cán bộ, giảng viên trẻ trong độ tuổi đoàn của các  Liên chi đoàn và chi đoàn cán bộ, giảng viên tham gia cuộc thi.

III. NỘI DUNG,  THỂ LỆ, HÌNH THỨC, THỜI GIAN

1. Nội dung cuộc thi: Tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh

2. Hình thức: Thi viết

3. Câu hỏi và thể lệ cuộc thị: Có văn bản kèm theo.

4. Thời gian: Cuộc thi được phát động từ ngày 28/3/2016

- Hạn cuối thu bài thi: Ngày 29/4/2016.

- Tổng kết, trao giải: Dự kiến từ ngày 16/5 - 19/5/2016.

* Địa chỉ nhận bài dự thi: Đoàn trường Đại học Kinh tế Nghệ An (Mọi thông tin liên hệ đồng chí Nguyễn Mạnh Hưng – Bí thư đoàn trường, ĐT: 0918. 609.949).

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN : Có dự trù kèm theo.

* Giải thưởng bao gồm giấy khen của BCH Đoàn trường và tiền thưởng do BTC cuộc thi trao tặng.

V. BAN TỔ CHỨC, BAN GIÁM KHẢO, TỔ THƯ KÝ CUỘC THI :          Ban Thường vụ đoàn trường, Khoa Lý luận chính trị thống nhất thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký Cuộc thi của hai đơn vị phối hợp (Có Quyết định riêng).

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Đoàn trường:

- Chủ trì phối hợp với Khoa lý luận chính trị: Ban hành, triển khai Kế hoạch cuộc thi; thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ thư ký Cuộc thi; tổ chức buổi phát động cuộc thi, tổng kết và trao giải cuộc thi;

- Đăng tải kế hoạch, thể lệ, câu hỏi và thông tin tham khảo trên website  Đoàn trường

- Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các Liên chi đoàn và chi đoàn trực thuộc triển khai, thực hiện cuộc thi tại các đơn vị.

2. Khoa Lý luận chính trị:

- Lập dự trù kinh phí, làm câu hỏi, đáp án, xây dựng thang điểm, tổ chức chấm thi.

- Phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc thi; đăng tải nội dung, thể lệ và các tài liệu tham khảo của cuộc thi trên Website của khoa.

- Phối hợp với Ban Thường vụ đoàn trường tổ chức buổi phát động, tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi;

3. Các Liên chi đoàn và chi đoàn trực thuộc:

Báo cáo chủ trương, kế hoạch cuộc thi cho Chi ủy, chi bộ, BCN Khoa được biết và chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, giao chỉ tiêu cho các cơ sở đoàn, phát động đoàn viên, thanh niên tại đơn vị mình nghiêm túc tham gia cuộc thi; tổ chức chấm bài cấp khoa; nộp bài tham gia cuộc thi cấp trường về Ban thường vụ đoàn trường (Có phân loại và ghi rõ số lượng bài thi đại trà và bài chất lượng cao)

Số bài chất lượng cao mỗi Liên chi đoàn phải nộp ita nhất là:

Liên chi đoàn Kế toán phân tích: 20 bài.

  Liên chi đoàn Quản trị Kinh doanh: 15 bài.

  Liên chi đoàn Nông – Lâm – Ngư: 10 bài.

  Liên chi đoàn Tài chính – Ngân hàng: 05 bài.

3. Phân công bộ phận thường trực Cuộc thi: Hai đơn vị phối hợp thống nhất phân công đoàn trường làm bộ phận thường trực cuộc thi. Bộ phận thường trực có nhiệm vụ thường xuyên theo dõi, nắm thông tin, tham mưu cho Ban Tổ chức Cuộc thi chỉ đạo, đôn đốc các Liên chi đoàn triển khai, thực hiện nghiêm túc Cuộc thi; là đầu mối tiếp nhận bài dự thi  của các liên chi đoàn.

VII. KINH PHÍ CUỘC THI :

- Chấm bài thi, làm câu hỏi và đáp án  : Tính vào định mức giờ giảng của giảng viên ( giống như giờ ra đề, chấm thi)

- Các hoạt động khác trong cuộc thi : Tính vào giờ học tập bồi dưỡng và các nhiệm vụ khác

- Các chi phí khác : Đoàn trường và Nhà trường hỗ trợ.

Trên đây là kế hoạch phối hợp tổ chức Cuộc thi tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp cách mạng của chủ tịch Hồ Chí Minh; Ban Thường vụ đoàn trường, Khoa Lý luận chính trị kính đề nghị các Liên chi đoàn và chi đoàn trực thuộc nghiêm túc triển khai./.

Nơi nhận:

- Các LCĐ

- Lưu Vp

 

 

 

TM. BAN GIÁM HIỆU

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

TS. Dương Xuân Thao

TM. KHOA LLCT

TRƯỞNG KHOA

 

(Đã ký)

 

NGƯT.TS. Nguyễn Thị Lan

TM. ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

(Đã ký)

 

ThS. Nguyễn Mạnh Hưng

 

1. Tải toàn bộ kế hoạch tại đây.

2. Tải thể lệ cuộc thi tại đây.

3. Tải câu hỏi và gợi ý đáp án tại đây.

4. Tải Quyết định thành lập BTC tại đây.

5. Tải Quyết định thành lập Ban ra đề và BGK tại đây.

6. Tải Mẫu bìa bài dự thi tại đây.

 

 

Tags: