Đoàn trường Đại học Kinh tế Nghệ An sôi nổi với chiến dịch hè 2016

 

Vệ sinh công nghiệp tại Vinh