Làm đường bê tông Mùa hè xanh Tương Dương 2014 Đại Học kinh tế Nghệ An

 

Vệ sinh công nghiệp tại Vinh