GIÁO VỤ KHOA

              Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hương

Học hàm – Học vị: Cử nhân

Chức vụ: Chuyên viên

Địa chỉ: Khu KTX - ĐH Kinh tế NA

Di động: 0916.350.688

Mail: 

Tags: