Home/CƠ CẤU TỔ CHỨC/TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN

BỘ MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Họ và tên: Trần Hà Lan

Học hàm – Học vị: Thạc sỹ

Chức vụ:  Tổ trưởng tổ bộ môn

Địa chỉ:  Số 57 Đ. Nguyễn Du – Tp Vinh – Nghệ An

Di động: 0912579227 – Điên thoại nhà riêng:

Mail: Tranhalandhv@yahoo.com

 

 Họ và tên: Bùi Đình Thắng

Học hàm – Học vị: Thạc sỹ

Chức vụ: Trưởng khoa

Địa chỉ: K16- P. Hưng Bình – Tp Vinh – Nghệ An

Di động: 0983108280– Điên thoại nhà riêng:

Mail: buithang071@gmail.com

 

 Họ và tên: Nguyễn Thị Hà

Học hàm – Học vị: Thạc sỹ

Chức vụ:  Giảng Viên

Địa chỉ:  Hưng Lộc – Tp Vinh – Nghệ An

Di động: 0988822279 – Điên thoại nhà riêng:

Mail: ksdl642000@yahoo.com

 

 Họ và tên: Trần Thị Thiên Hương

Học hàm – Học vị: Thạc sỹ

Chức vụ:  Giảng Viên

Địa chỉ:  P. Hà Huy Tập – Tp Vinh – Nghệ An

Di động: 0979255622 – Điên thoại nhà riêng:

Mail: thienhuongxs@yahoo.com

 

Họ và tên:  Bùi Thị Thanh

Học hàm – Học vị: Thạc sỹ

Chức vụ:  Giảng Viên

Địa chỉ:  P. Bến Thuỷ – Tp Vinh – Nghệ An

Di động: 01297155034 – Điên thoại nhà riêng:

Mail: gocpho01@yahoo.com

 

Họ và tên: Ngô Hà Châu Loan

Học hàm – Học vị: Thạc sỹ

Chức vụ:  Giảng Viên

Địa chỉ:  Hưng Lộc – Tp Vinh – Nghệ An

Di động: 0946255364 – Điên thoại nhà riêng:

Mail: ngohachauloan@gmail.com

Tags: