Kế hoạch học thuật cấp khoa tháng 4/2016

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN

KHOA CƠ SỞ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                         Vinh, ngày 22 tháng 04 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

(Về việc tổ chức học thuật cấp khoa)

 

Kính gửi:      - Ban giám hiệu

                      - Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

                   - BCN khoa Cơ sở

Thực hiện kế hoạch Khoa học và Công nghệ cấp khoa; Bộ môn Tin học tổ chức Sinh hoạt học thuật cấp Khoa.

Chủ đề:  “ỨNG DỤNG CÔNG THỨC MẢNG VÀO LÀM BÁO CÁO TRONG KẾ TOÁN

1. Mục đích buổi học thuật:

         - Hiểu được thế nào là công thức mảng, cú pháp và công dụng của hàm sum(if()); Ví dụ minh họa

 Áp dụng công thức mảng Sum(if()) để giải quyết các bài toán về báo cáo trong kế toán như lập bảng cân đối tài khoản; Lập báo cáo tổng hợp chi tiết đối tượng của tài khoản 131 hoặc 331; Tổng hợp Thu chi tồn trong tháng;

        

2. Người thực hiện:

Trần Thị Lê Na – Giảng viên Tổ Tin học -  Khoa Cơ sở

Trịnh Sơn Hải - Giảng viên Tổ Tin học -  Khoa Cơ sở

3. Ban chỉ đạo:

          Ban chủ nhiệm khoa

4. Nội dung chương trình:

          1. Hiểu được thế nào là công thức mảng, cú pháp và công dụng của hàm sum(if()); Ví dụ minh họa

         2.  Áp dụng trong việc lập bảng cân đối tài khoản

      3. Áp dụng trong việc lập báo cáo tổng hợp chi tiết đối tượng của tài khoản 131

      4.  Áp dụng trong việc lập báo cáo tổng hợp chi tiết đối tượng của tài khoản 331

      5.  Tổng hợp thu chi tồn trong tháng

5. Đối tượng tham gia:

          - Khách mời:   Đại diện Ban giám hiệu

                                  Đại diện phòng KH và HTQT

                                  Đại diện Hội đồng khoa học cấp trường

                                  Đại diện của các khoa

          - Sinh viên lớp Kế toán K1 01 và Kế toán K1 02

6. Thời gian tổ chức: 8h ngày 28 tháng 04 năm 2017 (Sáng thứ 6)

7. Địa điểm: Phòng học: E3.6

 

 

BAN GIÁM HIỆU

 

PHÒNG QL&HTQT

BCN KHOA

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

 

 

 

                                                                                                                                                              Trần Thị Lê Na

 

Tags: