Thông báo kế hoạch thực tập Đại học liên thông chính quy Kế toán Khóa 1

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 06/ KH -TT - HT

                    Vinh, ngày 01 tháng 04 năm 2016

 

 KẾ HOẠCH THỰC TẬP

ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG CHÍNH QUY KẾ TOÁN KHÓA 1

           

          Kính gửi:    - Các Khoa, Phòng

                            - Bộ môn Kế toán Khoa Kế toán - Phân tích

                            - Giáo viên chủ nhiệm

- Căn cứ vào mục tiêu đào tạo cán bộ kế toán

- Căn cứ vào tình hình thực tập thực tế

- Căn cứ về kết cấu chương trình đào tạo Hệ Đại học liên thông ban hành theo Quyết định số 171/QĐ - ĐHKTNA ngày 15 tháng 11 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học kinh tế Nghệ An

     Trường Đại học Kinh tế Nghệ An thông báo Kế hoạch thực tập tốt nghiệp được thực hiện cho các lớp Đại học liên thông chính quy kế toán khóa 1 như sau:

I/ Thời gian thực tập: 08 tuần (Từ ngày 03/04/2016 đến hết ngày 03/06/2016)

II/ Nội dung thực tập tốt nghiệp:

1. Sáng 3/4/2016: Sinh viên từng lớp tập trung tại trường để nghe phổ biến:

* Địa điểm thực tập:

- Doanh nghiệp sản xuất

- Doanh nghiệp thương mại

- Đơn vị HCSN

- Xã, phường, thị trấn

* Các đề tài viết khóa luận tốt nghiệp;

- Đối với doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp thương mại

            + Kế toán NLVL, CCDC (hoặc tách làm 2 đề tài);

            + Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương;

            + Kế toán bán hàng và xác định KQKD (hoặc tách làm 2 đề tài);

+ Kế toán Chi phí và giá thành sản xuất (hoặc tách làm 2 đề tài)

- Đối với đơn vị HCSN

            + Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương;

            + Kế toán nguồn kinh phí hoạt động và chi hoạt động (hoặc tách làm 2 đề tài).

- Đối với Xã, phường, thị trấn

        Kế toán thu, chi Ngân sách xã (hoặc tách làm 2 đề tài).

* Cách thức viết đề cương chi tiết khóa luận tốt nghiệp

2. Ngày 6/4/2016: Nộp đề cương chi tiết khóa luận tốt nghiệp.

3. Ngày 7/4/2016: Tập hợp, phân loại đề tài viết khóa luận thực tập để phân công giảng viên hướng dẫn.

4. Từ ngày 8/4 đến ngày 12/4/2016: Duyệt đề cương chi tiết khóa luận thực tập (Lịch duyệt cụ thể của từng sinh viên do giảng viên hướng dẫn thông báo).

5. Từ ngày 13/4 đến 7/5/2016: Sinh viên tìm hiểu thực tế tại đơn vị thực tập, căn cứ đề cương chi tiết khóa luận thực tập đã được duyệt tiến hành viết khóa luận thực tập.

5.1. Viết khóa luận thực tập sau khi đề cương chi tiết đã được duyệt (Viết đúng theo đề cương chi tiết đã được duyệt)

5.2. Quy định về cách trình bày Khóa luận thực tập

5.2.1. Trang bìa và trang lót bìa

UBND TỈNH NGHỆ AN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN

Khoa kế toán- phân tích

 

 

 

        

KHÓA LUẬN THỰC TẬP

          

 

                       Đề tài: Kế toán ......................................

                      Chuyên ngành: Kế toán

                       Đơn vị thực tập:................................

           

 

                             

 

 

Họ và tên ....................

      Lớp : .................................

 

                                         Nghệ An, tháng ..... năm ......

5.2.2. Các trang tiếp theo

            * Trang mục lục: Không đánh số trang, chỉ đề tên chương, tên các mục đến mục cấp 2.

            * Trang lời mở đầu: Bắt đầu đánh số thứ tự trang từ trang này.

5.2.3. Phải đánh máy trên giấy A4; phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 14; lề trên 2 cm; lề dưới 2 cm; lề phải 1,5 cm; lề trái 3 cm; giãn dòng Exactly 19 .

5.2.4. Đánh số thứ tự trang ở chính giữa, bên dưới.

5.2.5. Đánh thứ tự các chương, mục, tiểu mục

                  * Thứ tự chương: Chữ thường, đứng đậm, Chữ số Ả Rập 1, 2, 3

                *  Lời mở đầu, tên chương: Chữ in hoa, đậm.

                 * Mục cấp 1(2 số): Chữ thường, đứng đậm.

                * Mục cấp 2(3 số): Chữ thường, nghiêng đậm.

                * Mục cấp 3(4 số): Chữ thường, nghiêng.

(Chỉ đánh thứ tự các mục tối đa là mục cấp 3, tiếp theo là a, b, c,...).

 5.2.6. Tài liệu làm dẫn chứng ở chương 2.

* Phải trích đầy đủ các yếu tố có liên quan.

                   - Chứng từ phải có số, ngày và các nội dung, chỉ tiêu đầy đủ.    

                  - Sổ kế toán phải trích:

                        + Số dư (nếu có)

                        + Các số phát sinh (trích một phần hoặc toàn bộ)

                        + Số cộng phát sinh trong kỳ

                        + Các chỉ tiêu khác (nếu có)

            * Phải đầy đủ, liên hoàn, lôgic, cùng thời gian và phải trích nguyên bản (Mẫu biểu, số liệu, cách ghi chép) đúng với thực tế ở đơn vị.

5.2.7. Tư liệu thu thập được ở đơn vị (Tài liệu thô) được đóng kèm sau trang cuối cùng của Khóa luận thực tập.

5.2.8. Khóa luận thực tập chính thức phải có ý kiến, chữ ký và dấu của đơn vị thực tập.

6. Từ ngày 8/5 đến 23/5/2016: Duyệt khóa luận tốt nghiệp (Lịch duyệt cụ thể của từng sinh viên do giảng viên hướng dẫn thông báo).

7. Từ 24/5 đến 2/6/2016: Chỉnh sửa và hoàn thiện khóa luận tốt nghiệp theo bản đã được duyệt của giảng viên hướng dẫn; lấy xác nhận của đơn vị thực tập.

8. Đúng 15h ngày 3/6/2016:

* Nộp khóa luận tốt nghiệp về VPK Kế toán – Phân tích (Nộp 01 quyển Khóa luận tốt nghiệp đánh máy khổ A4, đóng bìa, kèm theo giấy xác nhận thực tập tốt nghiệp của cơ sở).

            * Nộp bản đề cương chi tiết khóa luận tốt nghiệp, quyển khóa luận tốt nghiệp đã được giảng viên hướng dẫn duyệt và đề nghị chỉnh sửa.

(Những sinh viên nào không nộp bản đề cương chi tiết khóa luận tốt nghiệp, quyển khóa luận tốt nghiệp đã được giảng viên hướng dẫn duyệt và đề nghị chỉnh sửa thì giảng viên hướng dẫn không chịu trách nhiệm về kết quả của khóa luận thực tập)

                                                                                   

  

                               HIỆU TRƯỞNG                                                                                                    NGƯỜI  LẬP

 

 

                                                                                                                                                      Ngô Thị Thanh Hoàn

                               Nơi nhận:

                                  - BGH (b/c)

                                  - Như trên                  

                                  - Lưu VPK

 

 

Tags: