Thông báo mời viết tham luận hội thảo khoa học

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN
KHOA KẾ TOÁN PHÂN TÍCH

Tổ kế toán

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Vinh, ngày 01 tháng 4 năm 2016

THÔNG BÁO
V/v viết tham luận Hội thảo khoa học

 “Nâng cao hiệu quả giờ thảo luận, bài tập, thực hành các học phần Kế toán”

 

          Kính gửi:  - Cán bộ, giảng viên Bộ môn Kế toán

                          - Các Anh (chị) sinh viên CĐ khóa 9, CĐ khóa 10

          Thực hiện Quy chế 43/2007/QĐ - BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học kinh tế Nghệ An đang xây dựng, triển khai phương pháp dạy và học theo học chế tín chỉ. Ý nghĩa của phương pháp này chính là nâng cao tính chủ động, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề.  Phát huy tối đa tính tích cực, chủ động và sáng tạo của người học, nâng cao năng lực tự học, tự nghiên cứu, nâng cao các kỹ năng cần thiết về nghề nghiệp, kỹ năng làm việc với người khác, kỹ năng tìm kiếm và xử lý thông tin, kỹ năng trình bày, kỹ năng thuyết phục và kỹ năng tự phát triển. Để làm được điều đó, trong thiết kế chương trình, phải bố trí thời gian để thực hiện các giờ thảo luận, giờ bài tập, giờ thực hành. Các giờ thảo luận, giờ bài tập, giờ thực hành nếu được thực hiện tốt sẽ góp phần nâng cao năng lực và kỹ năng cho người học.

          Với tinh thần đó, Bộ môn Kế toán, Khoa Kế toán - Phân tích sẽ tổ chức buổi Hội thảo với chủ đề: “NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIỜ THẢO LUẬN, BÀI TẬP, THỰC HÀNH CÁC HỌC PHẦN KẾ TOÁN” với mục tiêu: Nâng cao chất lượng các giờ thảo luận, bài tập, thực hành cho các học phần kế toán; Giúp các giảng viên phát huy được vai trò tự học, tự nghiên cứu, khả năng diễn thuyết, khả năng trình bày, diễn đạt suy nghĩ, ý tưởng của người học; Trao đổi kinh nghiệm giữa các giảng viên trong vấn đề tổ chức, thực hiện tốt và hiệu quả các giờ thảo luận, bài tập, thực hành để học hỏi, rút kinh nghiệm; Các giảng viên được nghe các mong muốn của người học từ các giờ thảo luận, bài tập, thực hành, phương pháp học tập đạt hiệu quả trong các giờ thảo luận, bài tập, thực hành các học phần Kế toán,…

          Trân trọng kính mời các giảng viên Bộ môn Kế toán, các Sinh viên chuyên ngành kế toán CĐ khóa 9 và khóa 10 tham gia và viết tham luận cho Hội thảo “NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIỜ THẢO LUẬN, BÀI TẬP, THỰC HÀNH CÁC HỌC PHẦN KẾ TOÁN”

I. NỘI DUNG CẦN NGHIÊN CỨU VÀ VIẾT THAM LUẬN

Viết tham luận theo một hoặc một số nội dung chủ yếu sau:

1. Công tác chuẩn bị trước khi tiến hành giờ thảo luận, giờ bài tập, giờ thực hành của giảng viên, của sinh viên

            - Nội dung;

            - Mục tiêu;

            - Tài liệu liên quan;

            - Các phương tiện, đồ dùng hỗ trợ để thực hiện dạy và học  .

2. Phương pháp tổ chức, thực hiện giờ thảo luận, giờ bài tập, giờ thực hành

            - Trình tự tiến hành;

            - Phương pháp giảng dạy, học tập và kinh nghiệm của bản thân đối với các giờ thảo luận, bài tập, thực hành các học phần Kế toán;

            - Các hoạt động cụ thể của giảng viên, của sinh viên;

            - Thời điểm và cách thức sử dụng các phương tiện, đồ dùng hỗ trợ để thực hiện dạy và học trong giờ thảo luận, bài tập, thực hành các học phần Kế toán .

3. Đánh giá hiệu quả giờ thảo luận, giờ bài tập, giờ thực hành

            - Hình thức đánh giá;

            - Phạm vi đánh giá;

            - Thời điểm đánh giá.

4. Những vấn đề liên quan sau giờ thảo luận, giờ bài tập, giờ thực hành

II. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý

1. Quy đinh về cách thức viết bài tham luận:

            - Bài viết đánh máy vi tính kiểu chữ Times New Roman; cỡ chữ 14; giãn dòng Exactly 19pt; lề trên 1.5cm, lề dưới 1.5cm, lề trái 2.5cm, lề phải 1.5cm; Header 1cm, Footer 1cm; khổ giấy A4;

            - Về nội dung các bài tham luận cần ngắn gọn, có chiều sâu, bám sát thực tiễn, đặc biệt cần chú ý tới đặc thù của môn kế toán;

            - Trên bài tham luận ghi đầy đủ thông tin của người tham luận: Họ và tên, ngày sinh, lớp, số điện thoại liên lạc.

2. Thời hạn

            - Nhận bài tham luận: Ngày 11/4/2016

            - Dự kiến tổ chức hội thảo: Ngày 07/5/2016

3. Địa chỉ nhận bài và liên hệ

            - Địa chỉ nhận bài: Vui lòng gửi bản in về cho Cô Hoa (0918.172.989) hoặc Thầy Giáp (0945.813.888) và lưu lại bản mềm để sửa chữa sau khi có phản hồi của ban tổ chức.

            - Thông tin chi tiết về hội thảo: Vui lòng liên hệ Cô Hoàn (0911.171.968) hoặc Cô Vân Hà (0913.088.446)

4. Quyền lợi

  Các bài viết tham luận của giảng viên và sinh viên đăng trong Hội thảo được tính là nghiên cứu khoa học theo quy chế nghiên cứu khoa học của Trường Đại học kinh tế Nghệ An.

Rất mong Quý vị viết bài tham luận, tham dự và hợp tác giúp đỡ để Hội thảo thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

 

TM. BAN TỔ CHỨC

TRƯỞNG BỘ MÔN KẾ TOÁN

 

 

ThS. Ngô Thị Thanh Hoàn

 

DANH SÁCH SINH VIÊN VIẾT THAM LUẬN:

TT

SINH VIÊN

GHI CHÚ

LỚP K9.01

1

Nguyễn Thị Nga

 

2

Cao Thị Linh

 

3

Hồ Thị Thắm

 

LỚP K9.02

4

Nguyễn Thị Kim Ánh

 

5

Hồ Thị Ngọc Hiền

 

6

Nguyễn Thị Thiên Kim

 

LỚP K9.03

7

Nguyễn Thị Hoài

 

8

Phan Thị Minh

 

9

Thái Thị Thanh

 

LỚP K9.04

10

Lê Thị Minh

 

11

Nguyễn Thị Lộc

 

12

Uông Thị Nghĩa

 

LỚP K9.05

13

Nguyễn Thị Hồng

 

14

Hoàng Thị Lý

 

15

Phan Thị Huyền

 

LỚP K9.06

16

Hoàng Thị Thu Hoài

 

17

Nguyễn Thị Kiều Oanh

 

18

Hoàng Thị Thủy

 

LỚP K10.01

19

Văn Thị Thùy Linh

 

20

Nguyễn Thị Lý

 

21

Nguyễn Thị Ngọc

 

LỚP K10.02

22

Nguyễn Hải Quỳnh Anh

 

23

Trần Thị Đông

 

24

Đặng Thị Lương

 

LỚP K10.03

25

Phan Thị Thảo

 

26

Cao Thị Sao Mai

 

27

Trần Thị Huyền Trang

 

 

Tags: