Kế hoạch thực tập tốt nghiệp Trung cấp kế toán khóa 37

                  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN                                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN                                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                           Số 05/KH-TT-HT                                                                                                Vinh, ngày 11 tháng 05 năm 2015

 KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHOÁ 37

CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

                                                         Kính gửi:  * Các Khoa, Phòng

                                                                        * Bộ môn Kế toán, Khoa Kế toán - Phân tích

- Căn cứ vào mục tiêu đào tạo cán bộ kế toán

- Căn cứ vào tình hình thực tập thực tế

- Căn cứ về kết cấu chương trình hệ Trung cấp Kế toán DNSX

- Căn cứ tinh thần cuộc họp vào ngày 02 tháng 10 năm 2008 do BGH chủ trì

- Căn cứ tinh thần cuộc họp vào ngày 30 tháng 11 năm 2009 do BGH chủ trì

     Trường Đại học Kinh tế Nghệ An thông báo Kế hoạch thực tập tốt nghiệp được thực hiện cho các lớp Trung cấp Kế toán DNSX Khoá 37 như sau:

I/ Thời gian thực tập: 12 tuần (Từ ngày 12/05/2015 đến hết ngày 07/08/2015), bao gồm:

1. Thời gian thực tập tại trường: 6 tuần (Từ 12/05/2015 đến hết ngày 22/06/2015)

(Trong thời gian này Học sinh nhận Giấy giới thiệu đi về cơ sở để liên hệ địa điểm thực tập để viết Chuyên đề thực tập theo số liệu ở cơ sở, những học sinh nào không liên hệ được địa điểm thực tập thì đăng ký danh sách tại Tổ tư vấn hướng nghiệp thuộc Phòng Công tác học sinh, sinh viên)

2. Thời gian thực tập tại cơ sở: 6 tuần  (Từ 23/04/2015 đến hết ngày 07/08/2015)

II/ Nội dung thực tập tốt nghiệp:

1. Giai đoạn thực tập tại trường: Từ 14/05/2014 đến hết ngày 24/06/2014, học sinh  phải thực hành các nội dung:

1.1. Sáng ngày 12/05/2015: Học sinh tập trung tại trường để triển khai:

    * Kế hoạch thực tập tốt nghiệp.

    *  Kiểm tra lại định khoản; cách lập và thu thập, ghim kẹp chứng từ; sắp xếp, ghi số hiệu của từng nghiệp vụ  từ nghiệp vụ 1 đến nghiệp vụ 123.

1.2. Ngày 19/05/2015:

         Buổi sáng: Học sinh tập trung tại trường để kiểm tra, đánh giá kết quả thực hành các nội dung thực hành việc thu thập và lập chứng từ theo từng nghiệp vụ kinh tế phát sinh

        Buổi chiều: * Kiểm tra lại định khoản; cách thức thực hiện; cách lập, ghim kẹp chứng từ; sắp xếp, ghi số hiệu của 5 nghiệp vụ  cuối (124, 125, 126, 127, 128).

         *  Kiểm tra lại quy trình, căn cứ ghi, phương pháp ghi và số liệu ở tất cả các sổ chi tiết  

1.3. Ngày 26/05/2015:

       Buổi sáng: Học sinh tập trung tại trường để  kiểm tra, đánh giá kết quả thực hành các nội dung ghi sổ kế toán chi tiết và cách thức thực hiện 5 nghiệp vụ cuối.

      Buổi chiều: Nghe hướng dẫn các nội dung:

         * Trình tự ghi sổ kế toán tổng hợp theo hình thức Chứng từ ghi sổ.

         * Cách phân loại và lập Bảng tổng hợp Chứng từ gốc cùng loại, Chứng từ ghi sổ.

1.4. Sáng ngày 03/06/2015: Học sinh tập trung tại trường để nghe hướng dẫn tiếp cách lập Bảng tổng hợp Chứng từ gốc cùng loại, Chứng từ ghi sổ và cách lập Sổ Cái của hình thức Chứng từ ghi sổ.

1.5. Sáng ngày 17/06/2015: Học sinh tập trung tại trường để:

        * Nộp bản Danh sách học sinh đăng ký đề tài để viết chuyên đề thực tập tốt nghiệp; Tên đơn vị và địa chỉ của đơn vị thực tập tốt nghiệp

        * Nghe hướng dẫn: - Cách lập Bảng tổng hợp chi tiết 152, 153.

                                     - Cách lập Bộ tờ khai thuế ( Thuế GTGT, Thuế TNDN)

                                     - Cách lập Báo cáo tài chính

1.6. Chiều ngày 22/06/2015: Học sinh tập trung tại trường để kiểm tra , đánh giá kết quả thực hành các nội dung Chứng từ ghi sổ và Báo cáo tài chính .

2. Giai đoạn thực tập ở tại các cơ sở sản xuất : 6 tuần (Từ sáng ngày 23/06/2015 đến hết ngày 07/08/2015)

      Giai đoạn này học sinh tiến hành thu thập tài liệu, số liệu thực tế ở các cơ sở và viết Chuyên đề thực tập tốt nghiệp, cụ thể:

2.1. Sáng ngày 23/06/2015: Học sinh tập trung tại trường để triển khai các quy định về thực tập, viết đề cương và Chuyên đề thực tập tốt nghiệp

 2.2. Sáng ngày 26/06/2015: Duyệt đề cương chi tiết

 2.3. Từ ngày 20/07/2015 đến hết ngày 29/07/2015: Học sinh tập trung tại trường để giảng viên hướng dẫn duyệt, chỉnh sửa Chuyên đề thực tập (Chỉ duyệt 01 lần).

2.4. Từ ngày 30/07/2015 đến hết ngày 07/08/2015: Học sinh trở về cơ sở, chỉnh sửa nội dung theo bản Chuyên đề thực tập đã được giảng viên hướng dẫn duyệt, hoàn thiện Chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình.

2.5. Đúng 08 giờ ngày 08/08/2015: Nộp Chuyên đề thực tập của từng cá nhân( Lớp trưởng thu và nộp về VPK Kế toán - Phân tích theo lớp).                                    

III - Các loại đề tài viết Chuyên đề thực tập:

      Giai đoạn thực tập ở cơ sở, học sinh thu thập tài liệu, số liệu ở cơ sở và viết Chuyên đề thực tập tốt nghiệp của 01 đề tài trong số các đề tài sau:  

          1, Kế toán vốn bằng tiền.       

           2, Kế toán NLVL.                                              

           3, Kế toán thành phẩm.        

          4, Kế toán bán hàng và cung cấp dịch vụ.                                                      

 IV - Thang điểm:

      Chấm theo thang điểm 10 cho kết quả thực tập của mỗi giai đoạn với trọng số 50% cho giai đoạn thực tại trường; 50% cho giai đoạn thực tập ở cơ sở.

V - Công tác phục vụ cho thực hành.

1. Khoa Kế toán - Phân tích.

          * Bộ môn kế toán : Chịu trách nhiệm cung cấp nội dung các tài liệu dùng để thực hành cho giai đoạn thực tập tại trường.

          * Giáo vụ Khoa: Chịu trách nhiệm chuẩn bị và cấp phát tài liệu thực tập cho học sinh vào các đợt hướng dẫn theo đúng kế hoạch.

2. Phòng quản trị đời sống.

           Vào các ngày hướng dẫn, kiểm tra đánh giá  mở Phòng học để giảng viên tổ Bộ môn Kế toán hướng dẫn học sinh thực hành và tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hành.

3.  Nhà trường yêu cầu các phòng ban các bộ phận liên quan phối hợp thực hiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ.     

                                                   

                        HIỆU TRƯỞNG                                                                        NGƯỜI  LẬP

 

                   

                   TS. Dương Xuân Thao                                                            Ngô Thị Thanh Hoàn

  

            Nơi nhận:

                            - BGH (b/c)

                            - Như kính gửi

                            - Lưu VPK

Lưu ý:

            1) Xem lịch hướng dẫn; kiểm tra, đánh giá của từng đợt tại Bảng tin Văn phòng Khoa Kế toán - Phân tích.

            2) Các buổi hướng dẫn phải mang toàn bộ tài liệu thực hành.

            3) Phải có thẻ Học sinh khi đến trường.

            4) Từng Học sinh phải bám theo tiến độ kế hoạch để thực hiện.

 

Tags: