Thông báo lịch hướng dẫn buổi 4 cho sinh viên CĐ Kế toán Khóa 8

Khoa Kế toán - Phân tích thông báo cho sinh viên cao đẳng kế toán Khóa 8 về lịch hướng dẫn buổi thứ 4 (ngày 16/03/2015), giai đoạn thực tập tại trường như sau:

STT Lớp Phòng Buổi Ngày
1 K8.01 B2.3 Sáng (7h15) Ngày 16/03/2015
2 K8.02 B1.1 Sáng Ngày 16/03/2015
3 K8.03 B1.2 Sáng Ngày 16/03/2015
4 K8.04 B2.4 Sáng Ngày 16/03/2015
5 K8.05 D3.2 Sáng Ngày 16/03/2015
6 K8.06 B2.2 Sáng Ngày 16/03/2015
7 K8.07 D3.4 Sáng Ngày 16/03/2015
8 K8.08 B2.1 Sáng Ngày 16/03/2015
9 K8.09 C2.2 Chiều (13h30) Ngày 16/03/2015
10 K8.10 B2.3 Chiều Ngày 16/03/2015
11 K8.11 B2.2 Chiều Ngày 16/03/2015
12 K8.12 B2.1 Chiều Ngày 16/03/2015
13 K8.13 B3.1 Chiều Ngày 16/03/2015
14 K8.14 B1.1 Chiều Ngày 16/03/2015
15 K8.15 B1.2 Chiều Ngày 16/03/2015
16 K8.16 B3.2 Chiều Ngày 16/03/2015
17 K8.17 B2.4 Chiều Ngày 16/03/2015

Yêu cầu:

1. Sinh viên xem lịch hướng dẫn và đi đúng giờ.

2. Khi đi nghe hướng dẫn, sinh viên cần mang theo thẻ sinh viên và toàn bộ tài liệu thực hành.

3. Thời gian:  

+ Buổi sáng:    Từ 7h15

+ Buổi chiều:   Từ 13h30

                                                                      

BỘ MÔN KẾ TOÁN - KHOA KẾ TOÁN PHÂN TÍCH

Tags: