Ban hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Tỉnh Nghệ An năm 2019

Nguồn: https://nghean.gov.vn/wps/portal/mainportal/chitiet?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/web+content/portal_na/ttsk/xh/319841804843fb53b94aff1a72b2e0b6

HĐND tỉnh vừa ban hành Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Trước đó, ngày 21/12/2018 UBND Tỉnh Nghệ An cũng đã có Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2019.

Theo đó, năm 2019, toàn tỉnh phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đề ra. Cụ thể, về chỉ tiêu kinh tế, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) đạt 9,0% - 9,5%; giá trị sản xuất nông lâm ngư nghiệp tăng 4,3% - 4,5%; giá trị sản xuất công nghiệp – xây dựng tăng 15,0% - 16,0%; giá trị sản xuất các ngành dịch vụ tăng 7,5% - 8,5%; cơ cấu kinh tế: Nông, lâm, ngư khoảng 19 – 20%, công nghiệp – xây dựng khoảng 35 – 36%, dịch vụ khoảng 43 – 44%; thu ngân sách 13.498 tỷ đồng; tổng kim ngạch xuất khẩu 1.090 triệu USD; tổng nguồn đầu tư phát triển toàn xã hội 74 – 75 ngàn tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người 42 – 43 triệu đồng; số xã đạt chuẩn NTM được công nhận trong năm tối thiểu 27 xã.

Về chỉ tiêu xã hội: Mức giảm tỷ lệ sinh 0,3 – 0,4%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,0%; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng dưới 17,0%; số trường đạt chuẩn quốc gia trong năm 21 trường; tạo việc làm mới 37 – 38 người; tỷ lệ lao động được đào tạo 63%; tỷ lệ xã đạt bộ tiêu chí Quốc gia về y tế 90%; số bác sỹ/vạn dân 8,2 bác sỹ; tỷ lệ trạm y tế xã có bác sỹ 90%; số giường bệnh/vạn dân 29 giường; tỷ lệ gia đình văn hóa 83,6%; tỷ lệ xã, phường, thị trấn có thiết chế văn hóa – thể thao đạt chuẩn quốc gia 52%; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế 90,15%.

Về chỉ tiêu môi trường: Tỷ lệ dân số nông thôn dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh theo Quyết định số 51/QB-BNN 82,5%; tỷ lệ dân số đô thị được dùng nước sạch đối với đô thị loại 4 trở lên 89%, đối với đô thị loại 5 là 78%; tỷ lệ che phủ rừng 57,72%; tỷ lệ chất thải rắn đô thị được thu gom, xử lý 94%.

Tại Nghị quyết, HĐND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành đẩy mạnh triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị; tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Bên cạnh đó, các đơn vị, địa phương cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, môi trường kinh doanh và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, thu hút đầu tư; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tập trung cho đầu tư phát triển, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trên cơ sở thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương về cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công; chăm lo thực hiện tốt các lĩnh vực văn hóa – xã hội, chăm lo đời sống cho người dân, bảo đảm tốt an sinh xã hội.

Cùng với đó, quản lý tốt tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu; đẩy mạnh cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức, bộ máy, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự toàn xã hội; nâng cao hiệu quả của các cơ quan tư pháp; tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan tâm công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, tạo sự đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2019.

Nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra, HĐND tỉnh giao UBND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động tổ chức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2019. Giao Thường trực HĐND tỉnh, các Ban và đại biểu HĐND tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết này. Ủy ban MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội giám sát và động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh. HĐND tỉnh kêu gọi các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, lực lượng vũ trang tỉnh nhà phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2018, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết, khai thác tốt mọi nguồn lực, vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.

Năm 2018 là năm gặp nhiều khó khăn, nhất là diễn biến bất thường của thời tiết, thiên tai, lũ lụt… gây ra nhiều thiệt hại về người, tài sản và cơ sở hạ tầng, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống nhân dân. Song dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự điều hành quyết liệt của các cấp chính quyền, sự vào cuộc của hệ thống chính trị và sự nỗ lực vượt bậc của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh vẫn đạt kết quả khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực, hoàn thành toàn bộ 27/27 chỉ tiêu chủ yếu đã đề ra, trong đó có 11 chỉ tiêu hoàn thành vượt kế hoạch.

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2018 tăng 8,7%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, thu ngân sách đạt 13.141,6 tỷ đồng, vượt 3,6% dự toán. Công tác cải cách hành chính, nội dung đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh của tỉnh có nhiều tiến bộ. Các lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. An ninh trật tự được đảm bảo, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt.

 

Kim Oanh (tổng hợp)

Tags: