Giảng viên Hồ Thị Hiền bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Kinh tế “Hoàn thiện môi trường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Nghệ An” tại HVKHXH

        Ngày 28 tháng 01 năm 2018, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh  Xuân, Hà Nội, NCS. Hồ Thị Hiền đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Kinh tế học; Chuyên ngành: Kinh tế phát triển;  Mã số: 62 31 01 05; Người hướng dẫn khoa học:  TS. Phí Vĩnh Tường và  TS. Dương Xuân Thao.

 

NCS. Hồ Thị Hiền đã bảo vệ thành công Luận án tại Học viện Khoa học xã hội

Mục đích nghiên cứu của Luận án:

        Các giải pháp nhằm hoàn thiện môi trường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (MTTH FDI) để thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài (FDI) phù hợp với Nghệ An một cách hiệu quả. 

Đóng góp mới của Luận án:

       Luận án tiếp cận MTTH FDI dưới lăng kính của người đầu tư nước ngoài, đã đạt một số điểm mới: xây dựng hệ thống lý luận về MTTH FDI, đưa ra khái niệm,  đặc điểm, tác động của FDI đối với phát triển kinh tế xã hội của địa phương; các yếu tố cấu thành, hệ thống tiêu chí để đánh giá, theo dõi, giám sát về MTTH FDI, các nhân tố ảnh hưởng đến MTTH FDI của địa phương một cách tổng quát và toàn diện nhất.

       Luận án đưa ra quan điểm, định hướng hoàn thiện MTTH FDI của địa phương theo quan điểm của tác giả.

       Luận án đã đưa ra 7 nhóm giải pháp để hoàn thiện MTTH FDI của tỉnh Nghệ An, là các nhóm: (i) Giải pháp về nâng cao nhận thức, tư tưởng; (ii)Giải pháp về nâng cao chất lượng công tác quy hoạch; (iii) Nhóm giải pháp hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút FDI; (iv) Về kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; (v) Giải pháp cải cách bộ máy hành chính; (vi) Đào tạo nguồn nhân lực, chú trọng nhân lực chất lượng cao; (vii) Giải pháp về nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư và chăm sóc dự án đầu tư.

 

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của Luận án:

 

       Luận án đã tổng quan các nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến luận án (theo từng nhóm nội dung). Phân tích, đánh giá những công trình đã công bố, để xác định các khoảng trống kiến thức cần bổ sung, hoàn thiện; Luận án hoàn thiện khung lý thuyết về MTTH FDI đối với một đơn vị hành chính cấp tỉnh; Luận án đưa ra các quan điểm, định hướng, các giải pháp hoàn thiện MTTH FDI của tỉnh Nghệ An trong thời gian tới.

       Luận án phân tích được thực trạng về MTTH FDI tại tỉnh Nghệ An;  Đánh giá tác động của các yếu tố cấu thành đến MTTH FDI tại tỉnh Nghệ An;  Xác định nguyên nhân và đưa ra các giải pháp phù hợp để hoàn thiện MTTH FDI của tỉnh Nghệ An.

       Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

Tin: Mỹ Hiền

Ảnh: Mỹ Hiền

Nguồn: http://gass.edu.vn/Detail.aspx?ArticleID=6883&CatdID=224&CatdIDParent=224#

 

Tags: