Phân công giảng viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp ngành Kinh tế K1 (Tháng 12/2017)

UBND TỈNH NGHỆ AN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ NGHỆ AN

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

­­

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

PHÂN CÔNG GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Đại học Chính quy Khóa 1 – Ngành Kinh tế

 

- Căn cứ vào kế hoạch thực tập tốt nghiệp Đại học Chính quy Khóa 1 – Ngành Kinh tế trường Đại học kinh tế Nghệ An về Quy định tổ chức thực tập tốt nghiệp Đại học.

- Căn cứ vào Biên bản xét điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp sinh viên đại học khóa 1 khoa Quản trị kinh doanh.

- Căn cứ vào Quyết định số 904/QĐ-ĐHKTNA ngày 26/10/2017 của Hiệu trưởng trường Đại học kinh tế Nghệ An về Quy định tổ chức thực tập tốt nghiệp Đại học.

Tổ bộ môn kinh tế phân công giảng viên hướng dẫn sinh viên đại học kinh tế k1 thực tập thực tập tốt nghiệp từ ngày 15/1/2018 => 6/5/2018, như sau:

tt

Họ và tên Sinh viên

Giảng viên Hướng dẫn

Ghi chú

1

Nguyễn Sỹ Bằng

Hồ Hoàng Lương

 

2

Đặng Thị Chung

Hồ Hoàng Lương

 

3

Trần Văn Giang

Ngô Văn Chung

 

4

Lê Hoàng Linh Hương

Ngô Văn Chung

 

5

Mai Trung Hiếu

Lê Thị Xuân

 

6

Nguyễn Trung Hiếu

Lê Thị Xuân

 

7

Nguyễn Thúy Huyền

Lê Thị Xuân

 

8

Tạ  Quốc Khang

Hồ Hoàng Lương

 

9

Trần Thị Ngọc

Hồ Hoàng Lương

 

10

Đặng Thị Như Quỳnh

Hồ Hoàng Lương

 

11

Nguyễn Duy Sơn

Ngô Văn Chung

 

12

Trần Thị Sao

Ngô Văn Chung

 

13

Nguyễn Thị Thơm

Ngô Văn Chung

 

14

Phan Thái Hương Thảo

Lê Thị Xuân

 

15

Trần Thị Diệu Thảo

Hồ Thị Hiền

 

16

Bùi Thị Thu Thủy

Hồ Thị Hiền

 

17

Nguyễn Hoàng Thúy

Hồ Thị Hiền

 

18

Nguyễn Thị Thương

Lê Thị Xuân

 

19

Cao Thị Việt

Lê Thị Xuân

 

20

Xay Tha Von Uôn Tha Na

Chưa đủ điều kiện xét thực tập tốt nghiệp

21

Chim My Mẵn Tha Lăng Si

Hồ Thị Hiền

 

22

Phu Thon Mạ Ny Von

Hồ Thị Hiền

 

Các sinh viên liên hệ với giảng viên hướng dẫn theo email và số điện thoại Ở Đây.

BAN GIÁM HIỆU                TRƯỞNG KHOA                 Vinh, ngày 27/12/2017

                                      QUẢN TRỊ KINH DOANH       TRƯỞNG BỘ MÔN KINH TẾ

        

 

 

            TS. Đặng Thị Thảo                  Lê Thị Xuân

Tags: