Giảng viên Khoa Lý luận chính trị bảo vệ thành công Luận án Tiến sỹ tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

 

 

Tags: