Khoa Lý luận Chính trị đi nghiên cứu thực tế về kinh tế tư nhân.

Tags:
Vệ sinh công nghiệp tại Vinh