Khoa Lý luận chính trị - Đoàn trường tổ chức thành công buổi tọa đàm Sinh viên với nghiên cứu khoa học

 

 

Vệ sinh công nghiệp tại Vinh