Khoa Lý luận chính trị hành hương về cội nguồn và nghiên cứu thực tế xây dựng nông thôn mới ở Hà Tĩnh