Khoa Lý luận chính trị: Trải nghiệm mô hình du lịch làng xã nông thôn mới ở Hà Tĩnh.