Giới thiệu về Khoa Lý luận chính trị

Khoa Lý luận Chính trị của trường Đại học Kinh tế Nghệ An được thành lập tháng 09 năm 2015 theo Quyết định số 243/QĐ-ĐHKT trên cơ sở Bộ môn Lý luận Chính trị của trường Cao đẳng  Kinh tế - Kỹ thuật Nghệ An.

Kỷ yếu Khoa Lý luận chính trị nhân dịp thành lập Trường Đại học Kinh tế Nghệ An  

Hiện nay, khoa Lý luận Chính trị có 14 cán bộ giảng dạy (10 giảng viên chính, 4 kiêm nhiệm; gồm: 4 tiến sỹ, 2 nghiên cứu sinh, 8 thạc sỹ). được tổ chức thành 2 bộ môn: Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin : Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong quá trình phát triển, khẳng định thương hiệu của nhà trường, khoa luôn đáp ứng tốt yêu cầu của nhà trường và xã hội, góp phần hiệu quả vào sự nghiệp trồng người, đặc biệt là hình thành bản lĩnh chính trị vững vàng cho sinh viên các khóa của nhà trường.

Tập thể Khoa Lý luận chính trị chụp ảnh lưu niệm

nhân dịp kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam

Thực hiện nhiệm vụ chính trị là giảng dạy, giáo dục tuyên truyền đường lối, chủ trương của  Đảng,  chính sách, pháp luật của nhà nước và nghiên cứu khoa học, đội ngũ giảng viên của khoa  hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy các môn học: Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin (phần I), Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin (phần II), Lịch sử các học thuyết kinh tế, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; luôn là đơn vị dẫn đầu trong nhà trường về nghiên cứu khoa học.

Giảng viên Khoa Lý luận Chính trị tham gia

Hội giảng đổi mới phương pháp giảng dạy của nhà trường năm 2017

Cán bộ, giảng viên của khoa luôn chủ động, tích cực tham gia thực hiện các đề tài khoa học cấp Bộ, tỉnh, cấp trường và có nhiều bài viết đăng trên các tạp chí chuyên ngành, trong tỉnh, giữa các trường ngày càng tăng.; Khoa  luôn là đơn vị dẫn đầu trong nhà trường về nghiên cứu khoa học Các thầy cô còn tích cực hướng dẫn sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học và nhiều công trình khoa học đầu tay của các em được đánh giá cao nhằm khơi dậy lòng đam mê nghiên cứu khoa học trong sinh viên của nhà trường.

Công tác nghiên cứu khoa học luôn được Khoa Lý luận chính trị

tổ chức thường xuyên và đạt nhiều kết quả cao trong phong trào Nghiên cứu khoa học của nhà trường

Khoa Lý luận Chính trị định hướng sẽ mở rộng đa dạng hoạt động nghiên cứu khoa học, không ngừng bồi dưỡng, nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ chuyên môn để xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên có chất lượng ngày càng cao, phát huy tinh thần đoàn kết kế tục xứng đáng truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước, viết tiếp những trang sử vẻ vang trong sự nghiệp đào tạo  của nhà trường hơn 60 năm xây dựng và phát triển./.

KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Tags: