Nội dung ôn tập học phần Đường lối Cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam K8

Khoa Lý luận chính trị

NỘI DUNG ÔN TẬP THI HỌC PHẦN MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM K8

I. Phần tự luận : 1 câu ( 5 điểm)

1. Hội nghị thành lập đảng và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng

2. Chủ trương xây dựng và bảo vệ chính  quyền cách mạng của Đảng giai đoạn đoạn 1945 – 1946

3. Mục tiêu, quan điểm công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong thời kỳ đổi mới

4. Thể chế kinh tế và thể chế kinh tế thị trường. Một số chủ trương tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN

5. Mục tiêu, quan điểm, chủ trương xây dựng hệ thống chính trị trong thời kỳ đổi mới

6. Mục tiêu, nhiệm vụ, tư tưởng chỉ đạo và một số chủ trương, chính sách lớn của đường lối đối ngoại, hội nhập quốc tế thời kỳ đổi mớ

II. Phần trắc nghiệm: 25 câu ( 5 điểm)

 Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Chi chú: Tất cả các nội dung đều có phần liên hệ vận dụng. 

                                                                       Ngày 10  tháng 11 năm 2014

                                                           Trưởng khoa Lý luận chính trị

                                                                           ( Đã ký)

                                                                 NGƯT. TS. Nguyễn Thị Lan

Nhấp vào đây để tải nội dung ôn tập về máy của bạn