Nội dung ôn tập thi học phần Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin (Học phần 2) dành cho Đại học chính quy K1 và Cao đẳng K10

NỘI DUNG ÔN TẬP THI HỌC PHẦN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY K1

VÀ CAO ĐẲNG K10

  Học phần: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin II

I Phần tự luận

1.Lượng giá trị hàng hóa.

2. Hàng hóa sức lao động và quá trình sản xuất giá trị thặng dư.

3. Tích lũy tư bản;  tích tụ tư bản và tập trung tư bản.

4. Nội dung sứ mệnh  lịch sử của giai cấp công nhân. Điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. Liên hệ sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay.

5. Những đặc trưng cơ bản của xã hội xã hội chủ nghĩa. Những đặc trưng của xã hội xã hội chủ nghĩa theo quan niệm của Đảng ta được trình bày trong Nghị quyết Đại hội XI.

6. Nội dung xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa. Liên hệ tiêu chuẩn công nhận danh hiệu gia đình văn hóa.

II. Phần trắc nghiệm:

Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin (Phần  II, III)

                                                                              Ngày 2 tháng 3 năm 2015

Trưởng  Khoa  lý luận chính trị                              Trưởng  Bộ môn

                  Đã ký                                                   Đã ký

  NGƯT. TS. Nguyễn Thị Lan                               TS. Nguyễn Thị Tùng

Tải nội dung ôn tập tại đây.