Nội dung ôn thi học phần Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin (Học phần 1) dành cho Đại học K1 và Cao đẳng K10.

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN

  KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

 

Vinh, ngày 10 tháng 11 năm 2014

NỘI DUNG ÔN THI HỌC PHẦN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN (HỌC PHẦN 1)

DÀNH CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC K1 VÀ CAO ĐẲNG K10

I. PHẦN TỰ LUẬN:

1. Khái niệm ý thức. Nguồn gốc, bản chất, kết cấu của ý thức.

2. Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến.

3. Quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập.

4. Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ của lực lượng sản xuất.

5. Khái niệm cơ sở hạ tầng, kiến trúc thượng tầng. Mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng.

II. PHẦN TRẮC NGHIỆM:

Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin (Học phần 1)

Ghi chú: Tất cả các nội dung đều có phần liên hệ vận dụng.

 

Nơi nhận:

Các lớp ĐH K1;

- Các lớp CĐ K10;

- Giáo viên trực giảng;

Lưu vp Khoa.

KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

TRƯỞNG KHOA

(Đã ký)

NGƯT.TS. Nguyễn Thị Lan