Phân phối chương trình, hướng dẫn tự học và thảo luận Nguyên lý Mác II (Hệ đại học Chính quy)

BẢNG PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY

MÔN NLCB CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN HP II

(Dành cho hệ Đại học chính quy)

 

TT

 

TÊN CHƯƠNG

TỔNG SỐ TIẾT 60

Giảng 38tiết

Thảo luận 10 tiết

Tự học 10 tiết

Kiểm tra 2tiết

Số tiết của chương

1

Chương IV: Học thuyết giá trị

8

2

2

-

12

2

Chương V: Học thuyết giá trị thặng dư

14

3

3

-

20

3

Chương VI: Học thuyết về CNTB độc quyền và CNTB độc quyền Nhà nước

3

2

1

-

6

 

4

Chương VII: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng xã hội chủ nghĩa

6

2

1

-

9

5

Chương VIII: Những vấn đề chính trị - xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng XHCN

7

 

 

1

1

-

9

6

Chương IX: Chủ nghĩa xã hội hiện thực và triển vọng

-

-

2

2

4

---------------------------------------------------------------------------------

HƯỚNG DẪN PHẦN TỰ ĐỌC VÀ THẢO LUẬN

HỌC PHẦN NNLCB CỦA CHỦ NGHĨA MÁC (HP II)

(Dành cho hệ Đại học)

A. PHẦN SINH VIÊN TỰ NGHIÊN CỨU

Chương IV: Học thuyết giá trị

            I.2 Đặc trưng và ưu thế của sản xuất hàng hóa

            III. 1. Lịch sử ra đời và bản chất của tiền tệ

Chương V. Học thuyết giá trị thặng dư

            III. Tiền công trong chủ nghĩa tư bản

            V.2. Tái sản xuất và lưu thông của tư bản xã hội

          VI.2. Lợi nhuận bình quân và giá cả sản xuất

               4. Sự phân chia giá trị thặng dư giữa các giai cấp bóc lột trong chủ nghĩa tư bản

Chương VI. Học thuyết về chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước

         III. Chủ nghĩa tư bản ngày nay và những biểu hiện mới của nó

            IV. Vai trò, hạn chế và xu hướng vận động của chủ nghĩa tư bản

Chương VII. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng xã  hội chủ nghĩa

            II.3. Liên minh giữa giai cấp công nhân và giai cấp nông dân  và các tầng lớp lao động khác trong cách mạng xã hội chủ nghĩa

            III.2.c. Giai đoạn cao của hình thái kinh tế cộng sản chủ nghĩa

Chương VIII. Những vấn đề chính trị - xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa

 I.1. a. Quan niệm về dân chủ và nền dân chủ

            Chương IX: Chủ nghĩa xã hội hiện thực và triển vọng

            Chương này giảng viên giới thiệu khái quát, cung cấp cho sinh viên một số  thông tin về tình hình phát triển của các nước XHCN hiện nay và xu hướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở một số nước Châu Mỹ La tinh, điển hình là hiện tượng Vênezuêla.

Chú ý: Giảng viên cần kiểm tra lại  kiến thức phần sinh viên tự đọc để phục vụ cho phần thi trắc nghiệm

B. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CẦN TẬP TRUNG THẢO LUẬN

1 Hai thuộc tính của hàng hóa; tính chất hai mặt của lao động sản xuất hàng hóa; lượng giá

 trị hàng hóa.

2. Hàng hóa sức lao động và quá trình sản xuất giá trị thặng dư

3. Sự chuyển hóa giá trị thặng dư thành tư bản – tích lũy tư bản

4. Bản chất của tư bản; tư bản bất biến, tư bản khả biến, tư bản cố định, tư bản lưu động

5. Khủng hoảng kinh tế và những cuộc đại khủng hoảng kinh tế trong lịch sử

6. Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước

7. Thời kỳ quá độ từ CNTB lên CNXH

8. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

9. Những đặc trưng cơ bản của xã hội xã hội chủ nghĩa. Những đặc trưng  của chủ nghĩa

xã hội theo quan niệm của Đảng ta được trình bày trong Nghị quyết Đại hội VII, X, XI

10. Đặc trưng, chức năng, nhiệm vụ của nhà nước xã hội chủ nghĩa

11. Nội dung và phương thức xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa

 

                                                                                      Ngày 4 tháng 11 năm 2014

                                                                      KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

 

Tải văn bản tại đây: Phân phối chương trình hướng dẫn tự học và thảo luận Nguyên lý Mác II - Hệ đại học chính quy