Điểm tiểu luận học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh (Đại học K1 và CĐ K10)

 

KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

BỘ MÔN ĐƯỜNG LỐI – TT HCHÍ MINH

 
   

Ngày 10 tháng 5 năm 2016

ĐIỂM TIỂU LUẬN KHÓA K1 VÀ K10

HỌC PHẦN  TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

TT

HỌ VÀ TÊN

LỚP

ĐIỂM

1

Phạm Hoài Thương

KT K10.01

8

2

Trần Thị Đông

KT K10.02

8

3

Nguyễn Hải Quỳnh Anh

KT K10.02

9

4

Trần Thị Hiền

KT K10.02

8

5

Nguyễn Thị Huyền Anh

ĐHKT K1.03

8

6

Phạm Thị La

ĐHKT K1.03

8

7

Đinh Thị Linh

ĐHKT K1.03

8

8

Nguyễn Thị Anh

ĐHKT K1.04

8

9

Sư Lê Tú Anh

ĐHKT K1.04

8

10

Trần Thị Thanh Tâm

ĐHKT K1.04

9

11

Đậu Thị Thanh Thảo

ĐHKT K1.04

8

12

Võ Thị Hạnh

ĐHKT K1.04

9

13

Võ Thị Thu Uyên

KT K10.03

8

14

Nguyễn Thị Ngọc Hà

KT K10.03

8

15

Trần Thị Hoài Thương

ĐHKTK1.01

8

16

Phan Thị Mai

ĐHKTK1.02

9

17

Nguyễn T. Thùy Linh B

ĐHKTK1.02

9

18

Đoàn Thị Xuân

ĐHKTK1.02

8

 

TRƯỞNG BỘ MÔN

(Đã ký)

 

Nguyễn Đình Thắng

 

PHÓ TRƯỞNG KHOA

(Đã ký)

 

Trần Thị Bình

 

 

 

Tags: