KẾ HOẠCH VIẾT TIỂU LUẬN HỌC PHẦN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (NĂM HỌC 2017 - 2018)

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ NGHỆ AN

KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

 

                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH VIẾT TIỂU LUẬN

Học phần: Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam và Tư tưởng Hồ Chí Minh

1. Giảng viên nộp danh sách sinh viên viết tiểu luận. Theo mẫu đã quy định và nộp cho cô Tùng qua mail trước ngày 13/09/2017

2. Khoa phân công giảng viên hướng dẫn:  Trước ngày 15/09/2017

3. Giảng viên hướng dẫn chủ động làm việc với sinh viên để hoàn thành tiểu luận và nạp cho Cô Nguyễn Khánh Ly: 01 quyển để phân công

giảng viên chấm lần 2 trước ngày 15/10/2017. 01 quyển giảng viên hướng dẫn giữ lại để chấm và nạp cho Cô Nguyễn  Khánh Ly trước ngày 20/10/2017

4. Hình thức và quy định chấm tiểu luận:

- Hình thức tiểu luận theo đúng quy định đã ban hành

- Giảng viên hướng dẫn chấm lần 01, ký tên ngoài bìa, (bảng điểm giảng viên giữ  để khi thống nhất điểm mới nạp lại cho khoa lưu, cá nhân lưu 01 bản)

- Phân công giảng viên chấm lần 2 từ ngày 15/10/2017 đến ngày 20/10/2017

- 2 giảng viên và Ban chủ nhiệm khoa, Trưởng Bộ môn thống nhất và lên  điểm trước: 25/10/2017  ( tại văn phòng khoa).

5. Thông báo điểm trên mục Thông báo của trang web Khoa Lý luận chính trị ngày 30/10/2017.

Yêu cầu: Giảng viên và sinh viên thực hiện nghiêm túc kế hoạch trên. Giảng viên hướng dẫn thông báo kế hoạch này cho sinh viên.

Nếu sinh viên nào không có khả năng thực hiện đúng kế hoạch thì giảng viên hướng dẫn báo cáo P. Trưởng khoa để hủy tên (báo trước ngày 12/09/2017).

Nếu sinh viên nào hoàn thành tiểu luận không đúng thời hạn sẽ bị trừ điểm do làm ảnh hưởng đến kế hoạch của Khoa.                                                                  

                                                                                                                                                              Vinh, ngày 12 tháng 09 năm 2017

                                                                                                                                                                               P.Trưởng khoa

                                                                                                                                                                                     ( Đã ký )

                                                                                                                                                                          TS. Nguyễn Thị Tùng

Tags: