NỘI DUNG ÔN THI HỌC PHẦN LỊCH SỬ HỌC THUYẾT KINH TẾ ĐẠI HỌC K3

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN

  KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

 

NỘI DUNG ÔN THI HỌC PHẦN LỊCH SỬ HỌC THUYẾT KINH TẾ ĐẠI HỌC  K3

I. Phần tự luận (1 câu: 5 điểm)

  1. Lý thuyết giá trị - lao động của D.Ricardo

  2. Tư tưởng tự do kinh tế của A.Smith

  3. Lý thuyết việc làm của J.M.Keynes

  4.Vai trò của nhà nước trong nền kinh tế thị trường xã hội của Alfred Muler Armack ở Cộng hòa liên bang Đức.

   5. Vai trò của chính phủ trong kinh tế thị trường theo quan điểm Paul A. Samuelson

II. Phần trắc nghiệm: (25 câu: 5 điểm)

Giáo trình Lịch sử các học thuyết kinh tế  (năm 2015)

                                                                                                                  Ngày 10 tháng 09 năm 2017

                            Trưởng  Khoa  lý luận chính trị                                                  Trưởng  Bộ môn

                                              Đã kí                                                                                      Đã kí

                                   TS. Trần Thị Bình                                                                 TS. Nguyễn Thị Tùng

Tags:

Bài viết mới