Đề cương ôn tập Phân tích Tài chính doanh nghiệp (Hệ ĐHCQ K1 Kế toán)

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP

HỌC PHẦN: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

HỆ: ĐẠI HỌC CHÍNH QUY K1

NGÀNH: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

 

1. Phân tích tình hình nguồn vốn của doanh nghiệp.

2. Phân tích tình hình tài sản của doanh nghiệp.

3. Phân tích hiệu suất sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp.

4. Phân tích tốc độ luân chuyển vốn lưu động của doanh nghiệp.

5. Phân tích khả năng sinh lời ròng của vốn kinh doanh, khả năng sinh lời vốn chủ sở hữu.

6. Phân tích kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

7. Phân tích tình hình lưu chuyển tiền thuần của doanh nghiệp.

BM. Tài chính - Thuế

Tags: