Home/TIN TỨC HOẠT ĐỘNG/HOẠT ĐỘNG CHI BỘ

CHỈ THỊ 15-CT/TU CỦA TỈNH ỦY VỀ TĂNG CƯỜNG LĐ CỦA ĐẢNG VỚI CT QLNN TRONG THỰC HIỆN CÁC LOẠI QUỸ VÀ CÁC KHOẢN HĐ ĐÓNG GÓP CỦA ND TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NA

Chỉ thị của BTV TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý NN trong thực hiện các loại quỹ và các khoản huy động đóng góp của nhân dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Tags: