Thông báo mời nhận hỗ trợ chi phí học tập

       UBND TỈNH NGHỆ AN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                  

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số   84 /TB-ĐHKTNA                                    Vinh, ngày 05 tháng   01  năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc mời sinh viên nhận hỗ trợ chi phí học tập

Kính gửi:     -   Lớp trưởng các lớp

  • Các sinh viên được nhận hỗ trợ chi phí học tập

Thực hiện các Quyết định số 307/QĐ-ĐHKTNA ngày 05 tháng 5 năm 2015; Quyết định số 308/QĐ-ĐHKTNA ngày 05 tháng 5 năm 2015; Quyết định số 718/QĐ-ĐHKTNA ngày 22 tháng 10 năm 2015; Quyết định số 306/QĐ-ĐHKTNA ngày 09 tháng 5 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Nghệ An về việc hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và cận nghèo theo quy định của Chính phủ, nay Nhà trường thông báo mời sinh  viên đến nhận tiền hỗ trợ chi phí học tập với một số nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian nhận hỗ trợ:  Vào từ ngày 05 tháng 01 đến hết ngày 16 tháng 01năm 2017.

          2. Địa điểm nhận hỗ trợ: Phòng Tài chính - Kế toán.

          3. Thành phần sinh viên nhận hỗ trợ chi phí học tập

          Các sinh viên là người dân tộc thuộc hộ nghèo và cận nghèo theo quy định của Chính phủ đã và đang học tập tại Trường Đại học Kinh tế Nghệ An các năm từ 2014 đến năm 2016 (có danh sách kèm theo).

4. Một số lưu ý

- Sinh viên đến nhận tiền đúng thời gian quy định.

          - Khi đến nhận tiền, sinh viên phải trình thẻ sinh viên và chứng minh nhân dân.

- Đối với các sinh viên đã tốt nghiệp, vì lý do bất khả kháng không thể đến trực tiếp nhận hỗ trợ chi phí học tập thì có thể nhờ người thân đến nhận với điều kiện phải có giấy ủy quyền (có xác nhận của chính quyền địa phương) và có chứng minh nhân dân kèm theo.

Nhận được Thông báo này, yêu cầu  cán bộ Phòng Công tác HSSV phụ trách các khóa thông tin đến các lớp và toàn thể sinh viên có danh sách được nhận hỗ trợ biết để đến nhận. Hết thời hạn quy định trên, nếu sinh viên nào không đến nhận thì Nhà trường sẽ hoàn trả số tiền hỗ trợ cho ngân sách Nhà nước./.

Nơi nhận:       

   - BGH (để B/ cáo)   

   - Các lớp SV (để th/hiện);

   - Phòng TC-KT (để th/hiện);                                                              

  - Website Trường;    

  - Lưu phòng CTCT HSSV

              KT. HIỆU TRƯỞNG

             PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

                       (Đã ký)

 

             Nguyễn Thị Mai Anh

 

 

 

 

 

Tags:
Vệ sinh công nghiệp tại Vinh