Home/GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU

  • CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

    Phòng công tác HSSV được hội tụ bởi tổ chức quản sinh của nhiều Trường hợp lại, là một trong 7 phòng và 4 khoa chuyên môn nằm trong bộ máy tổ chức của trường. Ngày 31/10/1998 sau khi có quyết định số 4131/QĐ-UB-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc sáp nhập 2 trường là trường Trung học Kinh Tế và Trung học Nông Lâm thành trường Trung học Kinh Tế Kỹ Thuật Nghệ An.

 1