Home/GÓC SINH VIÊN/Cố vấn học tập

Danh sách HSSV các lớp vắng mặt trong đợt khám sức khoẻ đầu khoá năm học 2014- 2015

DANH SÁCH HSSV VẮNG MẶT TRONG ĐỢT KHÁM SỨC KHOẺ ĐẦU KHOÁ
Năm học 2014- 2015
       
TT KHOÁ HỌC SỐ HSSV VẮNG GHI CHÚ
1 Đại học K1 22  
2 Cao đẳng K10 39  
3 Trung cấp K38 28  
       
         Trong đó các lớp có số HSSV vắng mặt nhiều bao gồm:
TT LỚP SỐ HSSV VẮNG GHI CHÚ
1 KTDN K38 26  
2 Kế toán K10.01 18  
3 ĐKE 101 8  
4 QTKD K10 7  
5 Kế toán K10.03 6  
6 Kế toán K10.02 5