Cuộc thi Tìm hiều Luật bảo hiểm tiền gửi và hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

                 UBND TỈNH NGHỆ AN

         TRƯỜNG ĐH KINH TẾ NGHỆ AN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM

          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

            Số:  1329/TB-ĐHKTNA                  Nghệ An, ngày  24  tháng 9 năm 2018

 

                                         THÔNG BÁO

Về việc phối hợp tổ chức Cuộc thi: “Tìm hiểu chính sách pháp luật

về bảo hiểm tiền gửi và hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam”

Kính gửi:     - Các khoa quản lý sinh viên

- Lớp trưởng các lớp trong toàn trường

Thực hiện Kế hoạch Số 1307/KH-ĐHKTNA ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Nghệ An và Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam chi nhánh Bắc Trung Bộ về việc phối hợp tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu chính sách pháp luật về bảo hiểm tiền gửi và hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam”, nay Ban giám hiệu thông báo một số nội dung liên quan đến việc tổ chức cuộc thi như sau:

1. Đối tượng dự thi: Toàn thể sinh viên hệ chính quy đang học tại trường Đại học kinh tế Nghệ An

2. Nội dung cuộc thi:

2.1 Về chính sách pháp luật về bảo hiểm tiền gửi

- Về kiến thức: Các quy định của pháp luật về hoạt động bảo hiểm tiền gửi.

- Về thái độ ứng xử: Bình tĩnh tin tưởng vào chính sách pháp luât của Đảng, Nhà nước về bảo hiểm tiền gửi, không bị dao động trước các tin đồn thất thiệt trong hoạt động ngân hàng;

2.2 Về hoạt động của bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

- Kết quả hoạt động của BHTG  Việt Nam từ ngày thành lập đến nay.

- Nội dung, ý nghĩa về hoạt động BHTGVN đối với người gửi tiền, các tổ chức tham gia BHTG trong nền kinh tế hội nhập.

3. Hình thức thi: Thi viết. Ban tổ chức sẽ gửi bộ câu hỏi để sinh viên làm bài (cả các phần trắc nghiệm và tự luận) trên giấy đã được phát. Hết thời gian quy định, lớp trưởng các lớp tập trung bài của các thành viên trong lớp để nạp về Phòng Công tác sinh viên (nạp tại cô Bùi Thị Ngọc Hà).

4. Thời gian thực hiện

- Thời gian nhận câu hỏi và làm bài thi: Từ ngày 24/9/2018 đến hết ngày 04/10/2018.

-  Thời gian nộp bài dự thi: Chậm nhất là hết ngày 05/10/2018.

- Thời gian tổ chức giao lưu và trao giải: Dự kiến ngày 15/10/2018 (Thời gian

dự kiến có thể thay đổi tùy vào tình hình thực tế tại Chi nhánh KV Bắc Trung Bộ cũng như Đại học Kinh tế Nghệ An)

5. Cơ cấu giải thưởng

- 01 giải nhất: 2.000.000 đồng;

 - 02 giải nhì: Mỗi giải 1.500.000 đồng;

- 03 giải ba: Mỗi giải 1.000.000 đồng;

 - 05 giải khuyến khích: Mỗi giải 300.000 đồng.

Mỗi giải thưởng gồm: Tiền mặt và vật phẩm tuyên truyền của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

Lưu ý:  Kế hoạch tổ chức Cuộc thi và thông báo này còn được đăng tải trên trang web: dhktna.edu.vn (trong mục Thông báo mới).

Nhận được thông báo, yêu cầu các đơn vị: Phòng Công tác sinh viên, các khoa quản lý sinh viên, Đoàn Trường, Hội sinh viên Trường, lớp trưởng các lớp đôn đốc, triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc thi./.

Nơi nhận:                                                                KT. HIỆU TRƯỞNG

  • Như kính gửi                                               PHÓ HIỆU TRƯỞNG
  • Lưu P. CTSV                                                      (Đã ký)
  •                      
  •                                                                     Nguyễn Thị Mai Anh