Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đấu tranh ngăn chặn hoạt động của tổ chức "Hội thánh của Đức Chúa Trời"

           UBND TỈNH NGHỆ AN        

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG ĐH KINH TẾ NGHỆ AN                           

                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số: 121 /CV- ĐHKTNA

V/v tuyên truyền đấu tranh ngăn chặn hoạt động của tổ chức “Hội thánh của Đức chúa Trời”.

 

   Nghệ An, ngày 10  tháng  01 năm 2017

 

 

       

                 Kính gửi:

                                   - Đoàn Trường, Hội SV Trường

                                   - Phòng Công tác chính trị HSSV

                                   - Ban chủ nhiệm các khoa

                                  - Giáo viên chủ nhiệm, Cố vấn học tâp

                                  - Các lớp HSSV trong toàn Trường.

Thời gian gần đây hoạt động của tổ chức “ Hội thánh của Đức Chúa Trời” trên địa bàn tỉnh Nghệ An diễn biến phức tạp, vi phạm pháp luật của Nhà nước, làm mất an ninh trật tự trên địa bàn, tạo dư luận xấu trong nhân dân. Cụ thể: “ Hội thánh của Đức Chúa Trời” (còn gọi là Đức Chúa Trời mẹ) do Ashang Hong người Hàn Quốc sáng lập và được truyền vào Việt Nam từ năm 2011 do một số người Hàn Quốc làm việc tại Việt Nam và những người Việt Nam sau khi học tập và làm việc ở Hàn Quốc trở về tuyên truyền. Tổ chức này xuất hiện tại Nghệ An từ đầu năm 2016; số lượng khoảng 28 người, tập trung chủ yếu tại Thành phố Vinh và một số huyện Hưng Nguyên, Thanh Chương, Yên Thành, Con Cuông, Nghi Lộc, Tân Kỳ và Thị xã Cửa Lò. Đối tượng được đặc biệt quan tâm là học sinh, sinh viên các trường. Tổ chức tuyên truyền lôi kéo người mang màu sắc mê tín, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự xã hội, làm xáo trộn đời sống tín ngưỡng, tôn giáo của một bộ phận nhân dân, đi ngược lại truyền thống phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về đấu tranh ngăn chặn hoạt động của Tổ chức “Hội thánh của Đức Chúa Trời”; Để đảm bảo an ninh chính trị, trật tự của đơn vị và trên địa bàn, Ban Giám hiệu yêu cầu Đoàn trường, Hội sinh viên trường, Phòng CTCT HSSV, Ban chủ nhiệm các khoa nhắc nhở cán bộ, giảng viên, HSSV thuộc đơn vị  mình phụ trách thực hiện các nội dung sau:

1. Đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền cho HSSV, Đoàn viên  thanh niên trong  trường hiểu rõ bản chất, những sai phạm trong sinh hoạt, hoạt động; những ảnh hưởng tiêu cực của tổ chức này trong học tập, sinh hoạt và đời sống tinh thần để không bị lôi kéo tham gia.

2. Khi phát hiện cá nhân hoặc nhóm tham gia sinh hoạt tổ chức nói trên tiến hành hoạt động tuyên truyền lôi kéo người mang màu sắc mê tín, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự xã hội… thì phải kịp thời báo cáo cho đơn vị chức năng của Nhà trường và các cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý ngăn chặn.

          Nhận được Thông báo này, yêu cầu các đơn vị nói trên và HSSV trong toàn trường nghiêm chỉnh chấp hành. Nếu sinh viên nào vi phạm thì phải chịu trách nhiệm trước Nhà trường và trước Pháp luât.

 

Nơi nhận:                                                                  KT. HIỆU TRƯỞNG

- BGH (Để chỉ đạo);                                                       PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Phòng CT CT HSSV (Để t/h)

- Đoàn TN Trường      (Để t/h);                                                                              (Đã ký)

- Hội sinh viên Trường (Để t/h);

- Các khoa;

- Website của Trường;                                                                       Nguyễn Thị Mai Anh                       

- Lưu VT; CTCT HSSV.