Lịch nghỉ tết nguyên đán Bính thân 2016

            UBND TỈNH NGHỆ AN                    

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG  ĐH KINH TẾ NGHỆ AN                            

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Số:  72 /TB -  ĐHKTNA                                        Vinh, ngày 26   tháng 01   năm 2016     

 

                                                      THÔNG BÁO

                                     V/v nghỉ tết nguyên đán Bính Thân - 2016

 

Thực hiện Kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2015 – 2016, Ban giám hiệu nhà trường thông báo lịch nghỉ  tết nguyên đán Bính Thân  - 2016 đối với HSSV như sau:

 - Sinh viên được nghỉ tết từ ngày 01/02/2016 (tức là ngày 23 tháng 12 năm 2015 âm lịch) đến hết ngày 14 tháng 2 năm 2016 ( tức là ngày 07/01/2016 âm lịch).

- Từ ngày 15 tháng 02 năm 2016 (tức là ngày 08/01/2016 âm lịch) toàn trường làm việc, giảng dạy, học tập bình thường.

Yêu cầu:

1.  Tất cả sinh viên chấp hành nghiêm chỉnh các quy định tại địa phương, nghiêm chỉnh  chấp hành Luật Giao thông, các chính sách, pháp luật của Nhà nước.  Đặc biệt không tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt pháo; đánh bạc, vi phạm các tệ nạn xã hội.

2. Thực hiện đúng quy định của nhà trường về lịch nghỉ tết: Không nghỉ học sớm hơn hoặc trở lại trường học tập muộn hơn quy định của Trường.

Nhận được Thông báo, lớp trưởng các lớp phổ biến đến toàn thể sinh viên của lớp được biết để thực hiện. Sinh viên nào vi phạm thì Nhà trường sẽ xử lý kỷ luật theo quy chế quản lý HSSV hiện hành./.

 

Nơi nhận:                                                                                                            KT. HIỆU TRƯỞNG

- Các lớp trong toàn Trường;                                                                                      PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Webside của Trường;                                                                                                                    

- Lưu: VT,  Phòng CT CT  HSSV.                                                                                     (Đã  ký)      

 

                               ThS. Nguyễn Thị Mai Anh