Thông báo tổ chức cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông và cung cấp, sử dụng thông tin trên mạng

                 UBND TỈNH NGHỆ AN

           TRƯỜNG ĐH KINH TẾ NGHỆ AN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM

            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

            Số:  1330 /TB-ĐHKTNA                  Nghệ An, ngày  24 tháng 9 năm 2018

                                                   THÔNG BÁO

Về việc hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu về pháp luật về an toàn giao thông

và cung cấp, sử dụng thông tin trên mạng internet” trực tuyến

trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An năm 2018

Kính gửi:      - Các khoa quản lý sinh viên

- Lớp trưởng các lớp trong toàn trường

Thực hiện Kế hoạch Số 1284/KH-ĐHKTNA ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Hiệu trưởng nhà trường về việc hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu về pháp luật về an toàn giao thông và cung cấp, sử dụng thông tin trên mạng internet” trực tuyến

trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An năm 2018, nay Ban giám hiệu thông báo một số nội dung liên quan đến việc hưởng ứng, tham gia Cuộc thi như sau:

  1. Thời gian thực hiện

- Thời gian diễn ra cuộc thi: Từ 24/9 đến 22/10/ 2018 (04 tuần).

- Tổng kết và trao giải: Tháng 11/2018

2. Hình thức thi

- Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức trắc nghiệm trực tuyết trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh Nghệ An.

- Cuộc thi diễn ra trong 4 tuần, mỗi tuần chốt kết quả 01 lần.

- Người dự thi truy cập vào Cổng thông tin điện tử của tỉnh (tên miền là www.nghean.gov.vn) => vào mục “Cuộc thi tìm hiểu về pháp luật về an toàn giao thông và cung cấp, sử dụng thông tin trên mạng internet” (hoặc vào địa chỉ atgt.nghean.gov.vn) => Làm theo hướng dẫn và gửi bài dự thi về Ban tổ chức cuộc thi.

Lưu ý:  Nội dung thi, cơ cấu giải thưởng được thể hiện cụ thể trong Kế hoạch và được đăng tải trên trang web: dhktna.edu.vn (trong mục Thông báo mới).

Nhận được thông báo, yêu cầu các đơn vị: Phòng Công tác sinh viên, các khoa quản lý sinh viên, Đoàn Trường, Hội sinh viên Trường, lớp trưởng các lớp đôn đốc, triển khai thực hiện có hiệu quả trong sinh viên./.

Nơi nhận:                                                                KT. HIỆU TRƯỞNG

  • Như kính gửi                                               PHÓ HIỆU TRƯỞNG
  • Lưu P. CTSV                                                        (Đã ký
  •                                                                     Nguyễn Thị Mai Anh