Về việc thu học phí học kỳ 2 năm học 2016-2017

     UBND TỈNH NGHỆ AN                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

            

   SỐ: 166  /TB – ĐHKT                                                 Vinh, ngày 06  tháng 02  năm 2017

                                                                                                         

 

THÔNG BÁO

Về việc thu học phí học kỳ 2 năm học 2016-2017

    

                 Kính gửi:    -  Các Phòng, Khoa trong trường;

   -  Sinh viên hệ Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chính quy.

 

Hiệu trưởng Trường đại học Kinh tế Nghệ An thông báo tới sinh viên hệ Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chính quy  về việc nộp  học phí  học kỳ 2 năm học 2016-2017 như sau:

  1. Đối tượng thu:   Sinh viên hệ đại học, cao đẳng, trung cấp chính quy.
  2. Mức thu: 

-   Hệ đại học:

+  Học theo niên chế: 670.000 đồng/sv/tháng   ( 3.350.000  đồng/sv/kỳ 5 tháng ).

+  Học theo tín chỉ:  215.000 đồng/tín chỉ

-  Hệ cao đẳng:         540.000 đồng/sv/tháng   ( 2.700.000  đồng/sv/kỳ 5 tháng ).

-  Hệ trung cấp:       470.000 đồng/sv/tháng  ( 2.350.000 đồng /sv/kỳ 5 tháng )

-  Học phí học cải thiện điểm D, học lại, học bổ sung kiến thức:  1,5 lần học phí lần 1

-  Học Ngành 2: học phí bằng học phí học ngành 1.

 

3. Địa điểm thu:     Sinh viên nộp trực tiếp tại Phòng Tài chính – Kế toán.

            4. Thời gian thu:  Tất cả các ngày làm việc trong tuần.                                                                                               Bắt đầu từ ngày 07/02/2017 đến 28/02/2017.

                         Nhận được thông báo này yêu cầu các Phòng: Công tác chính trị Học sinh - sinh viên; Tài chính - Kế toán; Quản lý  Đào tạo, các phòng khoa liên quan, giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập, ban cán sự lớp thông báo, nhắc nhở, hướng dẫn cho học sinh, sinh viên  thực hiện tốt nội dung thông báo.

 

Nơi nhận:                                                                                          KT HIỆU TRƯỞNG

- Ban giám hiệu( để báo cáo);                                                             PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Các Khoa, Phòng, Trung tâm;

- Các lớp sinh viên;                                                                                      ( Đã ký)

- Website nhà trường;                                                                         

- Lưu VT- TCKT;  

                                                                                                          Nguyễn Thị Mai Anh