Quyết định, danh sách khen thưởng sinh viên khóa 7 tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc khóa học 2011- 2014

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN                                                                                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ                                                                                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc        

            Số:      /QĐ-ĐHKT NA                                                                                                            Vinh, ngày 03  tháng 6 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

về việc  xóa tên sinh viên

 

 
   

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN

            Căn cứ Quyết định số 205/QĐ-TTg ngày 27 tháng 1 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Kinh tế Nghệ An;

              Căn cứ Quyết định số 42/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 13 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy;

              Xét kết quả học tập và rèn luyện toàn khóa học 2011- 2014 của sinh viên khóa 7;

              Theo đề nghị của Hội đồng thi đua khen thưởng trường Đại học Kinh tế Nghệ An,

Chi tiết xem taij: /Images/userfiles/8/files/Quyet%20dinh%2c%20danh%20sach%20khen%20thuong%20khoa%207(2).doc